Комп'ютерне моделювання мехатронних систем

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.E.022
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Комп'ютерне моделювання мехатронних систем (курсова робота)

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.E.025
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: доц. Вельган Р. Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: структури, принципи дії і методики програмування мехатронних систем, які будуються на базі мікроконтролерів; принципи проектування та реалізації вбудованих систем; навички розробки та дослідження віртуального прототипу вбудованих систем; особливості застосування мікроконтролерів для реалізації алгоритмів збирання даних і їх цифрового опрацювання вміти: розробити апаратне і програмне забезпечення вбудованих систем з використанням технологій і систем віртуальної інженерії; аналізувати структурні та функціональні особливості сучасних середовищ розробки вбудованих систем; застосовувати мікроконтролери для побудови мехатронних систем; оцінювати техніко-економічну ефективність схемотехнічних рішень, які використовуються при розробці мікропроцесорних систем; розраховувати основні параметри і характеристики мікропроцесорних систем; програмувати найбільш поширені мікроконтролери; налагоджувати і діагностувати мехатронні мікропроцесорні системи. бути здатними: здатність застосовувати знання про засоби формування вихідних сигналів вимірювальних перетворювачів при побудові схем вторинного перетворення та опрацюванні інформаційно-вимірювальних сигналів; готовність аналізувати стан науково-технічної проблеми та визначати мету і завдання інформаційних технологій у приладобудуванні на основі вивчення світового досвіду; здатність розробляти методичні та нормативні документи, технічну документацію на об’єкти приладобудування, а також здійснювати системні заходи щодо реалізації розроблених проектів та програм.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Елементи електронних пристроїв; Комп'ютерне конструювання електронних пристроїв мехатронних засобів; Основи електронної схемотехніки. Кореквізити: Інформаційне забезпечення проектування, виготовлення і тестування виробів; Моделювання гетерогенних комп’ютерних систем; Сучасні технології проектування інформаційних приладобудівних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Вимірювальні системи та підсистеми, архітектура. Моделі пам’яті мікропроцесорних систем. Спеціалізовані модулі архітектури мікросистем, комунікаційні інтерфейси. Аналогово-цифрове перетворення в мікросистемах. Перетворення вимірювальної інформації у модулях системи. Мікросистеми з швидким та прецизійним АDС перетворенням, синхронізування завдань вимірювальння та керування. Сигнальні процесори DSP – їх архітектура, функціональні вузли, системні магістралі, системна пам’ять та адресування. Керування зовнішніми пристроями. Керування виконавчими механізмами мехатронних засобів. Дистанційне керування мікроконтролером. Телекомунікаційні схеми, інтегральні схеми модемів. Перспективи застосування мікрокомп’ютерів у мехатронних комплексах.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Arduino Products [electronic resource] / Arduino LLC. - URL: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove. Access data: 31.03.2016. 2. James A. Langbridge, Arduino Sketches: Tools and Techniques for Programming Wizardry, 2015. ISBN: 978-1-118-91960-6. 480 p. 3. Amariei C. Arduino Development Cookbook / Cornel Amariei. Packt Publishing : 2015, 246 p. 4. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino / У. Соммер. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 256 с. 5. Руководство по освоению Arduino [electronic resource] / Solarbotics Ltd. URL: https://solarbotics.com/download.php?file=1540