Інтелектуальна власність

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Гамула Павло
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета курсу полягає забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності , під час вивчення цієї дисципліни отримати знання які дозволяють забезпечити належну правову охорону винаходів і дадуть можливість створювати умови для торгово-економічного та інформаційного співробітництва із світовим співтовариством, виходити на світовий ринок інтелектуальної власності, сприяти розвитку інноваційного процесу
Завдання: У результаті вивчення навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" студенти повинні знати: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти права інтелектуальної власності; - суб'єкти права інтелектуальної власності; - алгоритм правової охорони об'єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків); - алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації сучасників цивільного обороту (знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів); - алгоритм правової охорони нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності (топології інтегральних мікросхем та сортів рослин); - алгоритм правової охорони об'єктів промислової власності (винаходів, знаків для товарів і послуг) в іноземних державах; - алгоритм правової охорони об'єктів авторського права (творів літератури, науки та мистецтва); вміти: • визначати складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; • використовувати порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання недійсним; • використовувати права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності; • оцінювати вартість предмета ліцензійного договору про передачу прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності; • пройти процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення; • випадки порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати достатній рівень сформованості наступних програмних результатів навчання: - знання та розуміння предметної галузі, професії; основних концепцій, базових категорій, юридичних понять; - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - здатність до міжособистісного спілкування; уміння працювати в команді, мотивувати людей та досягати спільної мети; розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності; - здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права. - здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів; - уміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення і правової культури; - здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права; - здатність здійснювати професійну діяльність у повній відповідності до закону; - вміння реалізовувати норми матеріального і процесуального права в професійній діяльності, правильно застосовувати нормативно-правові акти; - здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків; - розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, захисту прав і свобод людини і громадянина;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Правознавство, Філософія, Економічна теорія
Короткий зміст навчальної програми: У всьому світі дедалі більшого значення набуває інтелектуальна власність, тому що питома вага прав на інтелектуальні продукти (інтелектуальний капітал) у внутрішньому і зовнішньому товарному обігу не припиняє збільшуватись. Практично будь-який товар і будь-яка послуга, так чи інакше, як одну зі своїх складових мають інтелектуальну власність. Міжнародне право інтелектуальної власності постійно гармонійно розвивається одночасно з розвитком техніки, технології, людських знань і умінь. Сьогодні значення інтелектуальної власності велике, як ніколи. Більше того, є всі підстави сподіватися, що значення інтелектуальної власності буде і далі зростати. Останнім часом в Україні спостерігається така ситуація, коли ті чи інші нові технології, в тому числі й інформаційні, які розроблені українськими вченими, визнаються іншими державами, стають їх надбанням, а Україна від цього нічого не отримує. Це пояснюється передусім відсутністю чіткого розуміння того, що використання правових механізмів захисту прав. Сфера інтелектуальної власності – це цілий комплекс прав і відносин, з котрого неможливо відокремити будь-яку частину без шкоди для всіх інших. Так, наприклад, авторське право пов’язане з правом на товарні знаки, патентне право дуже часто стикається з авторським правом тощо. Сучасний інженер повинен володіти не тільки глибокими знаннями у сфері науки і техніки, але також основами правової охорони інтелектуальної власності, не віддаючи своє науково-технічне досягнення іншим через незнання методів його оформлення, охорони і захисту. Навчальна дисципліна “Інтелектуальна власність ” є вибірковою навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки за спеціальностями: 152 “Метрологія та вимірювальна техніка»
Опис: СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. Зв'язок між розвитком цивілізації і заохоченням творчої активності громадян. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності .Об'єкти і суб'єкти авторського права і суміжних прав. Об'єкти охорони авторського права. Об'єкти охорони суміжним правом. Система охорони інтелектуальної власності в Україні. Державний департамент інтелектуальної власності, його задачі та функції. Поняття інститутів права інтелектуальної власності. Інститут авторського права і суміжних прав. Інститут патентного права. Інститут прав на засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів та послуг. Інститут прав на нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. Структура ВОІВ. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ. Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності для України. НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Правова основа і процедура охорони. Терміни дії охоронних документів Умови надання охорони на винаходи. Новизна, (поняття рівня техніки, пріоритет, правила його визначення, пільга по новизні), винахідницькій рівень, промислова придатність . Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів та послуг. Правова охорона знаків для товарів і послуг. Правова основа охорони. Вид охоронного документу. Термін дії охоронних документів. Порядок одержання свідоцтва, припинення його та визнання недійсним. Правова охорона нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності. Правова охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Міжнародна охорона промислової власності. Порядок патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Права і обов'язки власників охоронних документів на об'єкт промислової власності. Зміст виключного права власника охоронного документа на об'єкт промислової власності. Ліцензія, як правова форма реалізації виключного права на об'єкт інтелектуальної власності. Укладання ліцензійних договорів Протокол про наміри та укладання договору про конфіденційність. Передача (відступлення) авторського права ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Інтелектуальна власність як товар. Особливості оцінки прав на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг), об'єкти авторського права та суміжних прав, результати НДЦКР та технічну документацію, ноу-хау. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення. Адміністративний порядок захисту прав. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до вимог визнаних у міжнародній практиці норм та правил
Методи та критерії оцінювання: Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. контрольні заходи включають: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних практичних занять і оцінюється сумою набраних балів; модульний контроль проводиться у формі виконання індивідуального завдання. підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу.
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестрова підсумкова оцінка – 100 балів Заліковий тест – 70 балів Виконання індивідуального завдання – 30 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність: Навч. посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 280 с. 2. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – К.: КНТ, 2005. – 520 с. 3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 431 с. 4. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність». – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. – 296 с. 5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с. 6. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 7. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. – 88 с. 8. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні / В.С. Дмитришин, В.І. Березанська. – К.: Вірлен, 2005. – 304 с. 9. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон та ін. – К.: ВД Професіонал, 2005. – 448 с. 10. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 512 с 11. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с. 12. Лукцер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 416 с. 13. Основи інтелектуальної власності та інноватики / С.С. Гребьонкін, І.В. Антипов, К.В. Трибунська та ін. – Донецьк: ВІК, 2006. – 205 с. 14. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник для студ. неюрид. вузів / За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 236 с. 15. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с. 16. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. пособие / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с. 17. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с. 18. Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 264 с. 19 Правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні: Хрестоматія / Упорядники М.М. Дронь, О.М. Никифорова. – Д.: Вид-во ДНУ, 2003. – 376 с. 20. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с. 21. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци: Кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйова та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с. 22. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова – К: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с 23. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. – 268 с. 24. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова: монографія. – К.: К.І.С., 2005. – 448 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).