Метрологія та інженерія якості продукції

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.5
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Яцук Василь Олександрович, д.т.н., професор
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати стратегію і перспективи розвитку системи технічного регулювання України, міжнародні нормативні документи, основи акредитації вимірювальних і калібрувальних лабораторій, основи уповноваження (авторизації); - знати сучасні інтелектуальні системи вимірювань; - знати сучасний стан засобів метрологічного забезпечення вимірювання заданої фізичної величини; - знати шляхи покращення технічних характеристик зразкових та робочих засобів вимірювання електричних та магнітних величин; - вміти використовувати наявні та розробити необхідні нормативні документи для забезпечення єдності та якості вимірювань на підприємстві
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - основи електротехніки; - електронні пристрої випробувальних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Метрологія – наука про вимірювання. Фізичні величини та вимірювання. Засоби вимірювальної техніки. Забезпечення єдності та потрібної точності. Характеристики якості вимірювань та їх оцінювання. Метрологічне забезпечення випробувань та калібрувань. Метрологічна надійність засобів вимірювальної техніки. Калібрування, повірка та метрологічна атестація вимірювань та засобів вимірювань. Система еталонів одиниць фізичних величин. Якість засобів вимірювальної техніки та шляхи її підвищення. Коригування систематичної складової похибки. Підвищення якості засобів вимірювання активних та пасивних електричних величин на постійному струмі. Дистанційне коригування похибок вимірювальних каналів кібер-фізичних систем. Практична реалізація коригування похибок розпорошених вимірювальних систем.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, приймання звітів з лабораторних робіт (30 %); підсумковий захід – іспит (письмово-усна форма)
Рекомендована література: 1. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник/ Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. Проф. Є.С. Поліщука. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 544 с. 2. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа, 1983. – 455 с. 3. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань. – Львів: Видавництво “Бескид-біт”, 2008. – 368 с. 4. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических служб: В 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – Кн. 1. – 428 с. 5. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. – Вінниця: ВДТУ, 2001. 6. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Основи метрології та вимірювань. Навчальний посібник. –К.: Либідь, 2001. – 408 с. 7. Дорожовець М., Б. Стадник В. Мотало, В. Василюк, А. Ковальчик, Р. Борек: Основи метрології. Підручник для студентів. Основи метрології і вимірюваль¬на техніка. Том 1. Видавництво НУ “Львівська політехніка”, Львів, 2005.-532 с. 8. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 654 с