Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Прокопишин-Рашкевич Любов Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі управління підприємствами ІТ-сфери. • Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх можливі наслідки та нести відповідальність за результатами власної діяльності та діяльності своєї команди. •Уміння розвивати професійну діяльність, організовувати бізнес і приймати рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Підприємництво та Менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Розвиток підприємства в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки. Персонал підприємства і продуктивність праці. Оплата праці на підприємстві. Основні і оборотні засоби підприємства. Управління підприємством. Виробнича потужність підприємства. Виробництво і реалізація продукції підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Основи маркетингової діяльності підприємства. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.
Методи та критерії оцінювання: • виконання практичних завдань, розв’язування задач - (30%) • підсумковий контроль (письмова форма - 60 %, усна компонента – 10 %)
Рекомендована література: 1. Грибик І.І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навч. посібник / І.І.Грибик, Т.В.Кулініч, Н.В.Смолінська, Н.О.Шпак, В.Я.Гавран. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 428 с. 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. –К.: Кондор -Видавництво, 2016. –378 с. 3. Гуторова О.О. Менеджмент організації : навч. посібник / О.О.Гуторова. – Х.: Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2017. – 267 с 4. Посохов І.М. Економіка підприємства: навч. посіб./ І. М. Посохов, В. Г. Дюжев, С. В. Сусліков, К. О. Тимофєєва; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Харків. Політехн. ін-т». –Харків: НТУ «ХПІ», 2016. –380 с. 5. Економіка підприємства : підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В.. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 620 с.