Верифікація засобів вимірювальної техніки

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.1
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Івахів Орест Васильович Гамула Павло Романович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни “Верифікація засобів вимірювальної техніки” студент: • повинен знати Міжнародні метрологічні організації, їх функції та завдання; структуру метрологічної системи України та її завдання щодо забезпечення єдності вимірювань у сфері верифікації (метрологічної перевірки); види верифікації засобів вимірювальної техніки; методологію верифікації засобів вимірювальної техніки; сучасні методи верифікації засобів вимірювальної техніки та методики їх реалізації; методи вимірювань та методики їх реалізації; основні технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи у сфері верифікації засобів вимірювальної техніки; сучасний стан та перспективи розвитку прецизійних засобів вимірювальної техніки з метою розроблення методів і методик їх верифікації та калібрування; • повинен вміти вибрати метод верифікації конкретного засобу вимірювальної техніки та необхідні еталонні засоби вимірювальної техніки; здійснити експериментальну частину процедури верифікації; опрацювати отримані експериментальні дані верифікації засобів вимірювальної техніки; встановити відповідність засобу вимірювань встановленим вимогам і можливість його використання; здійснити оцінювання точності результатів верифікації засобів вимірювальної техніки з метою встановлення їх достовірності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи метрології та вимірювальної техніки; • Методи і засоби вимірювань електричних величин; • Методи і засоби вимірювань неелектричних величин; • Опрацювання результатів вимірювань; • Аналогові та цифрові засоби вимірювань; • Проектування вимірювальних приладів.
Короткий зміст навчальної програми: Метрологічна система України. Засоби вимірювальної техніки. Методи вимірювань. Методи верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки. Оцінювання точності результатів верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки. Метод безпосереднього порівняння засобу вимірювальної техніки, який перевіряють, із еталонним. Метод порівняння засобу вимірювальної техніки, який перевіряють, із еталонним за допомогою компаратора. Метод вимірювання засобом вимірювальної техніки, який перевіряють, величини, що відтворю¬ється еталонною мірою. Метод вимірювання еталонним засобом вимірювальної техніки величини, що відтворю¬ється мірою, яку перевіряють. Верифікація та калібрування вимірювальних перетворювачів методом вимірювання їх параметрів еталонним засобом вимірювальної техніки. Метод непрямих вимірювань величини, що відповідає показу засобу вимірювальної техніки, який перевіряють. Метод автономної верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки (без прямого використання еталонних засобів). Метод поелементної верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки. Оформлення результатів верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки.
Методи та критерії оцінювання: У процесі викладання “Верифікація засобів вимірювальної техніки” використовуються такі методи діагностики та оцінювання знань: • поточний контроль знань студентів - 30 %: а) під час проведення лекційних занять; б) під час проведення лабораторних занять; в) перевірка контрольних робіт (ЗФН); г) перевірка розрахункової роботи (СФН); • проведення семестрового екзамену (СФН, ЗФН) - 70 % (контрольне завдання - 60 %; усна компонента - 10 %);
Рекомендована література: 1. Нормативні документи 1. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність, №1314-VШ від 05.06.2014р. ? Верховна Рада України. – Офіц. вид.– К.: Парлам. вид-во, 2014. – 22 с. – (Бібліотека офіційних видань). 2. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с. - (Державний стандарт України). 3. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій: ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держстандарт України, 2007. –26 с. - (Національний стандарт України). 4. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 91 р. 5. Uncertainty of Measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995). ISO/IEC Guide 98-3:2008. – 120 р. 6. EA-4/02 M: 2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration: European Accreditation. - 2013. - 75 p. 2. Навчальна література 1. Мотало В.П. Верифікація засобів вимірювальної техніки: Конспект лекцій для магістрів спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. - 99 с. 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: [підручник для вузів в двох томах]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. - 2005. - Т1. Основи метрології. – 532 с. 3. Основи метрології та вимірювальної техніки: [підручник для вузів в двох томах]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. - 2005. - Т2. Вимірювальна техніка. – 656 с. 4. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань: Навчальний посібник / М.М. Дорожовець. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. - 624 с. 5. Основи метрології та електричні вимірювання: [навчальний посібник для вузів]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 372 с. 6. Микийчук М.М. Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки: [навчальний посібник для вузів] / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук. - Львів: Растр-7. - 2015. - 245 с. 3. Література до лабораторних занять 1. Інструкції до лабораторних робіт з курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки”. 2. Основи метрології та електричні вимірювання: [навчальний посібник для вузів]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 372 с.

Верифікація засобів вимірювальної техніки

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.2
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна