Системний аналіз об'єктів кваліметрії

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.27
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Бубела Тетяна Зіновіївна, д.т.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати сучасні методи і засоби вимірювання, контролю та випробувань, зокрема контролю якості продукції, процесів та послуг; - знати системи оцінювання і визначення параметрів продукції; - знати методів, засобів, а також нормативної бази забезпечення якості продукції. - вміти формалізувати опис об’єкту досліджень, визначати його параметри та виробляти пропозиції їхнього покращання; - вміти організовувати та проводити науково-дослідні роботи на підприємствах і в організаціях різних форм власності. - вміти організовувати випробування та контроль якості продукції, досліджувати безпеку її щодо здоров’я, майна споживачів, екологічних та державних вимог, застосовувати принципи сталого покращання та забезпечення конкурентоспроможності продукції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Кваліметрія - Управління якістю
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та принципи системного підходу. Властивості систем. Класифікація об’єктів кваліметрії та методів їх системного аналізу. Отримання первинної інформації для системного аналізу. Роль експерименту і вимірювань в системному аналізі. Аналіз та синтез при дослідженні складних систем. Основні операції аналізу та синтезу: декомпозиція та агрегування. Аналіз систем за допомогою когнітивних карт. Математичні методи в діагностиці систем.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, контрольна робота (30%) - підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен), письмова-усна робота (70%)
Рекомендована література: 1. Катренко А.В. Системний аналіз /А.В. Катренко. // Підручник, Львів: «Новий Світ-2000», 2011. 396с. 2. Масахіко Тамаі. Система стратегічного менеджменту та система збалансованих показників / Тамаі Масахіко // Матеріали семінару «Система стратегічного менеджменту: корпоративна політика та система збалансованих показників» – К.: УЯЦ НТУУ «КПІ», 2007. 3. Бобало Ю.Я. Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіоелектронної апаратури / Ю.Я. Бобало, М.Д. Кіселичник, Л.А. Недоступ // За редакцією Л.А. Недоступа. Монографія. - Львів, ДУ «Львівська політехніка».- 1996. - С.168 . 4. Новосельцев В.И. Теоретические основы системного анализа / В.И. Новосельцев и др.// под ред. В.И. Новосельцева. – М.: Майор, 2006. - 592с. 5. Катренко А.В. Дослідження операцій /А.В. Катренко. // Підручник, Львів: «Магнолія-2006», 2009. - 349с. 6. Бубела Т.З. Системный подход к оцениванию качества / Т.З. Бубела // Международный журнал Технического университета Варна «Устойчивое развитие» - 2013.- №12. - С.56 - 62. 7. Самней С. Методы контроля качества// Хёдзюнка то хинсицу канри (Япония).—1988.—№ 4.— С. 24—54. 8. Наятани Ё. Что такое «Семь новых инструментов контроля качества»// Хёдзюнка то хинсицу канри (Япония),— 1986,— № 1.— С. 71—81. 9. Яно Х., Тагути Г. и др. Что такое методы Тагути// Хёдзюнка то хинсицу канри (Япония),— 1988.— № 5. — С. 4—15. 10. “Семь инструментов качества» в Японской экономике. - М.: Издательство стандартов, 1990, 88 с. 11. Павлов В.І., Павліха П.В., Мишко О.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник. – Луцьк: Настир’я, 2002. – 152 с.