Розвиток методів і засобів контролю якості

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.31
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: доцент Рак Володимир Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати сучасні методи і засоби вимірювання, контролю та випробувань, зокрема ті, що стосуються контролю якості продукції, процесів та послуг; - знати сучасні методи і засоби автоматизації та комп’ютеризації систем вимірювання, контролю, випробувань та оцінювання якості продукції; - уміти планувати експериментальні дослідження, обґрунтовувати вибір їхнього апаратного забезпечення, опрацьовувати отримані результати і подавати їх у потрібній формі; - уміти оцінювати сучасний рівень та перспективи розвитку технічних засобів вимірювання, контролю та випробувань; - уміти організовувати випробування та контроль якості продукції, досліджувати безпеку її щодо здоров’я, майна споживачів, екологічних та державних вимог, застосовувати принципи сталого покращання та забезпечення конкурентоспроможності продукції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: сенсори вимірювальних систем; теоретична метрологія; методи та засоби вимірювань, випробувань і контролю. Кореквізити: теорія та техніка експерименту; вимірювальний контроль в машинобудуванні; методи та засоби підвищення точності вимірювань та випробувань
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення студентами напрямків та тенденцій розвитку наукового приладобудування, фізичних явищ, фундаментальних та прикладних досліджень які використовуються для точних вимірювань, властивостей сучасних матеріалів та методів їх використання у первинних перетворювачах та засобах вимірювальної техніки, що використовуються у точному приладобудуванні з перспективами їх застосування в системах контролю якості високотехнологічної продукції.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%); - проведення семестрового заліку та екзамену (70%); - захист курсової роботи і диференційований залік за результатами її виконання та захисту; - іспит, за результатами засвоєння матеріалу курсу.
Рекомендована література: 1. Л.Росадо. Физическая электроника и микроэлектроника. – М.: "Высшая школа", 1991. – 235 с. 2. Гуртов В.А. Оптоэлектроника и волоконная оптика/ Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005 – 100 с. 3. Вест Ч. Голографическая интерферометрия/ М.: Мир, 1982. – 504 с. 4. Долгов В.В., Ованесов Е. Н., Щетникович К. А. Фотометрия в лабораторной практике/М., 2004 – 142 с. 5. Оцу М., Нисихара Х., Кюма К., Хататэ К. Волоконно-оптические датчики/Ленинград: Энергоатомиздат. 1990 – 256 с. 6. Конспект лекцій з дисципліни "Розвиток методів та засобів контролю якості" для студентів спеціальностей 8.05100201 Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції /Укл. Рак В.С. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011 - 65 с. 7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Забезпечення єдності випробувань» для студентів спеціальності 8.05100201 "Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції" /Укл. Т. Г. Бойко, - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015 - 37 с.

Розвиток методів і засобів контролю якості (курсова робота)

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.33
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна