Спеціалізовані системи управління

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Спеціалізовані системи управління (курсова робота)

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.29
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Куць Віктор Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ? здатність застосовувати методи інженерії якості для контролю та діагностування технологічних процесів виробництва; ? вміння застосовувати математичну теорію організації і планування експериментів, а також використовувати сучасне програмне забезпечення для автоматизації обчислень; ? здатність, враховуючи умови та план проведення досліджень, підбирати або розробляти необхідне устаткування; ? вміти планувати та реалізовувати метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем для потреб виробництва; основи методів та особливостей проектування засобів вимірювання; ? здатність розробляти та впроваджувати спеціалізовані і інтегровані системи управління у господарській діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ? Фізико-хімічні вимірювання; ? Аудит систем управління; ? Вимірювання у промисловості; ? Забезпечення єдності випробувань.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про курс, законодавчо-правова та нормативна база у галузі спеціалізованих систем управління. Системи управління навколишнім середовищем на основі стандартів ISO 14000. Застосування даних систем на сільськогосподарських підприємствах. Розроблення системи управління на хімічних, фармацевтичних і харчових підприємствах, їхня специфіка. Система стандартів з безпеки праці та життєдіяльності населення на базі OHSAS. Законодавчо-правова та нормативна база у галузі безпеки харчової продукції. Її випробування на безпечність. Вимоги стандартів до хіміко-аналітичних досліджень наркотичних і токсичних речовин у харчових продуктах. Метрологічне забезпечення визначення пестицидів у харчовій продукції. Принципи та способи встановлення граничнодопустимих концентрацій небезпечних речовин у харчах. Система стандартів з безпеки та якості харчової продукції (НАССР). Метрологічне забезпечення визначення вмісту генетично-модифікованих організмів. Види спеціальних вимірювань, критерії аналітичних досліджень і випробувань харчів. Загальні принципи випробувань параметрів безпеки та якості харчової продукції. Валідація методик аналітичних вимірювань для проведення робіт з сертифікації харчової продукції.
Методи та критерії оцінювання: ? письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%); ? підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит); письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Єделев Д.А. Аналіз небезпечних факторів – ключовий елемент системи НАССР / Д.А. Єлелев, В.А. Матисон, М.А. Прокопова, та ін. // Харчова промисловість. – 2015. – №2. – с. 26-30. 2. Метрологія та вимірювальна техніка / Під ред. Є. Поліщука. – 2-е вид., доп. та переробл. – Л.: Вид-во НУЛП, 2012. – 544 с. 3. ДСТУ ISO 9001-2009. Системи управління якістю. Вимоги. – Введ. 01.10.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 28 с. 4. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – Введ. 01.10.2001.– К.: Держстандарт України,2001.–52с. 5. НААСР: Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю. Підручник. – К.: Всесвітня лабораторія, 2002. – 275 с. 6. Кеннет Е., Стівенсон Т., Дейн Б. НАССР. Організація програм аналізу небезпечних чинників та критичні точки контролю. Посібник для практичних занять. К.: Всесвітня лабораторія, 2002. – 184 с. 7. Ванько В.М., Столярчук П.Г. Метод оцінки якості продукції та послуг за допомогою теорії матриць // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – №67. – С. 108-114. 8. ДСП 4.4.4-011-98. Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. 9. ДСТУ ISO 22000-2007. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимогои до будь-яких організацій харчового ланцюга. Введ. 01.10.2007. К.: Держстандарт України,2001. – 52с. 10. Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи щодо управління якістю: стан, тенденції та перспективи / Ф. Грищенко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – №4. – с. 3-12. 11. Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки. Затверджена Законом України №2455 – IV від 03 березня 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 13 квітня. – Орієнтир. №14. – с. 1. 12. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Вдосконалення контролю якості тютюну за допомогою томографічних вимірювань // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. №5 (98). – С. 18-22. 13. Бондар О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку української системи технічного регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки / О.І. Бондар, С.В. Берзіна // Вісник екологічної безпеки. – 2012. – №9. – с. 30-33. 14. Байцар Р.І., Ванько В.М., Ванько М.М. Матричний метод оцінки якості питної води на основі чинної нормативно-технічної документації // Вимірювальна техніка та метрологія. – №70. 2009. – С. 191-195. 15. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Введ. 01.01.1984. – М: Госстандарт, 1984. – 38 с. 16. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Введ. 01.01.1986. – М: Госстандарт, 1986. – 13 с. 17. Байцар Р.И., Ванько В.М., Ванько М.М. Усовершенствование мониторинга качества питьевой воды в системах предоставления услуг // Труды Междунар. Конф. «Научно-технический прогресс и современная авиация».– 2009. – Т.1. Баку (Азербайджан). – С. 76-78. 18. Водний кодекс України // http://www.ukr-law.com.ua/general/codes/24-water/. 19. ДСТУ Б А.1.1-110-94. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. – Введ. 12.04.1994. – К.: Держстандарт України, 1994. – 42 с. 20. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Введ. 14.12.1994. – К.: Держстандарт України, 1994. – 32 с. 21. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Удосконалення контролю якості тютюнової сировини за допомогою ємнісних перетворювачів // Biсник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». – №665. – 2010 .– С.91-95. 22. Labview Real-Time 8. Розроблення додатків. Навчальний курс. National Instruments Corporation. – 433 c. [http/ ni.com].