Методи та засоби підвищення точності вимірювань і випробовувань

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.30
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Яцук Василь Олександрович, д.т.н., професор
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вміти аналізувати сучасний стан та обґрунтовано вибирати засоби підвищення точності випробувань та вимірювання заданої фізичної величини; - вміти аналізувати, розробляти схеми та прогнозувати можливість покращення засобів вимірювання та випробувань заданої фізичної величини з необхідними метрологічними характеристиками; - вміти розробляти оптимальну схему випробувань та вимірювання заданої фізичної величини з наявних на підприємстві робочих засобів вимірювання; - вміти розробляти пропозиції до обґрунтованого використання методів підвищення точності в технологічних процесах підприємства, установи; - вміти розробляти необхідні методики вимірювань для забезпечення єдності та якості вимірювань на підприємстві.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - аналогові електронні вузли засобів вимірювальної техніки; - основи цифрової та мікропроцесорної техніки; - метрологія.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація методів забезпечення високої точності вимірювань. Загальні та спеціальні способи виключення систематичних складових похибок. Методи стабілізації статичної реальної функції перетворення вимірювальних пристроїв. Корекція випадкових (шумових) похибок. Корекція методичних похибок. Методи зразкових сигналів, комутаційного інвертування. Метод допоміжних вимірювань, ітераційні методи. Тестові методи. Підвищення завадостійкості вимірювальних перетворень та завадо захищеності засобів випробувань та вимірювань. Корекція статичних похибок первинних вимірювальних перетворювачів. Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Застосування мікропроцесорів для підвищення точності вимірювань.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, приймання звітів з лабораторних робіт (30 %); підсумковий захід – іспит (письмово-усна форма)
Рекомендована література: 1. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань / Підручник для вузів. – Бескид-біт: Львів. – 2008. – 358 с. 2. Метрологія та вимірювальна техніка. Підручник. Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко. За ред. проф. Є.С. Поліщука. – 2-е вид., перероб. і доп. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 544 с. 3. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. - Київ: Вища школа, 1986. - 389 с. 4. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – Київ: Вища школа, 1984.- 445 с. 5. Методы электрических измерений: Уч. пос. для ВУЗов / Под ред. Э.И. Цветкова. - Л: Энергоатомиздат: Ленннгр. отд-ние. - 1990. – 288 с. 6. Методы и средства измерений: Уч. пос. для ВУЗов. - Куликовский К.Л., Купер В.Я. - М.: - Энергоатомиздат, 1996. – 448 с. 7. Земельман М.А. Автоматическая коррекция погрешностей измерительных устройств. - М. :Изд-во стандартов, 1972. – 199 с. 8. Туз Ю.М. Структурные методы повышения точности измерительных устройств. - Киев: Вища школа, 1976. - 256 с. 9. Бромберг З.М., Куликовский К.Л. - Тестовые методы повышения точности измерений. - М.: Энергия, 1978. - 176 с.

Методи та засоби підвищення точності вимірювань і випробовувань (курсова робота)

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.32
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна