Віброметрія

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Прохоренко Сергій Вікторович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання знань та умінь по використанню методів виміру вібрації та розуміння того, як ці процеси, що мають місце у досліджуваних структурах (або є навмисно ініційовані самим дослідником) корелюють із зміною фізико-технічних характеристик досліджуваного матеріалу або (можливо і композитної) структури.
Завдання: *Загальні компетентності: - здатність виконувати технічні операції при випробовуванні, перевірці, калібруванні та інших операціях метрологічної діяльності; - Здатність генерувати нові ідеї (креативність). - Здатність спілкуватися, ставити задачі системам AI-пошуку іноземною технічною мовою - здатністю виконувати збір, аналіз та систематизацію науково- технічної інформації з різних джерел та з використанням агентів з штучною інтелігенцією * фахові компетентності: - здатність планувати і здійснювати інформаційно-технічне забезпечення діяльності з метрології, стандартизації, оцінювання відповідності, випробувань, контролю, управління якістю; - здатність застосовувати методи інженерії якості для вимірювань і діагностування типових технологічних об’єктів та процесів; - здатність розробляти і застосовувати методи і засоби контролю якості продукції та послуг; - здатність розробляти методики проведення експериментів і проводити експерименти на діючих макетах і зразках комп’ютеризованих діагностичних систем та їх підсистем, обробляти результати із застосуванням сучасних інформаційних технологій і технічних засобів.
Результати навчання: -Мати здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі автоматизації та приладобудування, метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, комп’ютеризованого технічного діагностування, метрологічного забезпечення приладами та засобами вимірювань, їх метрологічної перевірки і калібрування, що передбачає застосування метрології для вирішення прикладних діагностичних завдань галузей народного господарства; - вміти організувати та провадити вимірювання, технічний контроль і випробування; - вміти використовувати інформаційні технології при підбиранні та розробці програмного забезпечення для опрацювання вимірювальної інформації; - вміти пояснити та описати принципи побудови обчислювальних та вимірювальних підсистем та модулів, що використовуються при вирішення вимірювальних задач; - вміти встановлювати раціональну номенклатуру метрологічних характеристик засобів вимірювання для отримання результатів вимірювання з заданою точністю; - знати та вміти використовувати сучасну елементну базу при підтасовуванню комплекту, розробці та проєктуванні вузлів інформаційно-вимірювальної техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи метрології та вимірювальної техніки - Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки
Короткий зміст навчальної програми: Підготовка студентів до інженерної діяльності з усвідомлення шляхів підбору або розробки вимірювальних систем; завдання - вивчення основних принципів побудови сенсорів, вивчення фізичних явищ, які лежать в основі функціонування різноманітних сенсорів, що дають змогу зареєструвати процеси вібраційних змін середовища, вивчення принципів і основ їх використання, практичних прикладів застосування у вимірювальних системах, а також формування теоретичних і практичних навичок необхідних для вибору, використання і аналізу їх застосування, вміння роботи з програмним забезпеченням фірм LabVieW, IFM Electronic, SiOS, вироблення здатності і готовності: вести пошукові патентні дослідження в галузі професійної діяльності; виконувати розрахунково-графічні роботи з проектування інформаційних та апаратурних модулів сенсорних систем, описувати та належно протоколювати процес проведення вібраційних вимірюваннь.
Опис: Вимірювальний процес як його Структура та Елементи. - Основи Лазерної віброметрії Характеристики параметрів механічних коливань та ударів. Роль і завдання віброметрії. - Класифікація методів вимірювання параметрів вібрації Сенсори (вимірювальні перетворювачі) Вібрації та Удару Методи лазерної віброметрії - Лазерні Фотоелектричні Віброметри Позиційно-чутливі фотоелектричні віброметри Амплітудні фотоелектричні віброметри - Лазерні Інтерференційні Віброметри Особливості оптичної інтерферометрії Інтерференційні віброметри на основі рахунку смуг Метод підвищення вібростійкості інтерферометра Лазерні віброметри з амплітудною модуляцією Інтерференційні віброметри в повірочних приладах - Лазерні Доплерівські Віброметри Основи лазерних доплерівських вимірювальних систем Лазерні віброметри з частотною модуляцією випромінювання - Тестування специфікації вимог до процесу аналізу дрифту поверхні
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль знань студентів під час проведення занять; - оцінювання виконання лабораторних робіт; - проведення семестрового заліку.
Критерії оцінювання результатів навчання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі Заліковий контроль (письмова частина) {50-балів} Заліковий контроль (усна частина) {35-балів} Лабораторні заняття {15-балів}
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 01) Laserinterferometric Vibrometer LSV-Series LSV-2500 http://www.sios-de.com/wp-content/uploads/2016/02/LSV_engl_2015.pdf 02) Актуальна кирилізована документація по LabVIEW < http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/> 03) Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. Учебник. М.: ТЕИС. 2006. 04) Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група BHV. 2005. 05) Huber, Alexander M; Schwab, C; Linder, T; Stoeckli, SJ; Ferrazzini, M; Dillier, N; Fisch, U (2001). "Evaluation of eardrum laser doppler interferometry as a diagnostic tool" (PDF). The Laryngoscope. 111 (3): 501–7. doi:10.1097/00005537-200103000-00022. PMID 11224783. S2CID 8296563 06) Vibrations Inc. – Laser Doppler Vibrometers". www.vibrationsinc.com. 07) Применение методов голографической и спекл-интерферометрии для исс-ледования вибрации и шума механических конструкций: Учеб. пособие / Д.С. Еленевский, О.А. Журавлёв, Ю.Н. Шапошников и др.; Под ред. В.П. Шорина. Самара: СГАУ, 2005. 193 с. 08) Basics of vibration measurement. https://www.polytec.com/int/vibrometry/technology 09) Vibration Measurement Techniques: Basics Introduction - IDC-Online https://idc-online.com/technical_references/pdfs/mechanical_engineering/Vibration_Measurement_Techniques_Basics.pdf 10) J.D. Smith. Vibration Measurement and Analysis. 1989 Elseiver Press DOI https://doi.org/10.1016/C2013-0-04117-5 11) Journal of Sound and Vibration (open access) -Elsevier https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-sound-and-vibration
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).