Метрологічне забезпечення виробництва

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Микийчук Микола Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни “ «Метрологічне забезпечення виробництва»” - подати основні знання і прищепити основні вміння в галузі є вивчення студентами теоретичних основ та практичних особливостей метрологічного забезпечення якості промислової продукції на етапі її виготовлення.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі метрологічної забезпечення виробництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів вимірювань і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що виникають на етапі виготовлення продукції. загальні компетентності: ЗК3 - Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. ЗК5 - здатність до застосування знань на практиці; ЗК6 - здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; Спеціальні (фахові) компетентності: СК2 - здатність розробляти системи метрологічного забезпечення вимірювань, оцінювати результативність та ефективність системи метрологічного забезпечення підприємства та розробляти план її вдосконалення, ефективно застосовувати методи аналізу похибок вимірювань та засобів вимірювань та оцінювання їх значень при забезпеченні якості продукції. СК3 - здатність проектувати системи метрологічного забезпечення виробництва з урахуванням цілей, обмежень, технічних, економічних та правових аспектів. СК4 - здатність будувати та досліджувати ієрархічні систем метрологічного виробництва. СК5 - здатність будувати архітектуру та створювати системне і прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. СК7 - здатність досліджувати, розробляти системи підтвердження метрологічної відповідності засобів вимірювань та здійснювати їх раціональну оптимізацію. СК9 - здатність представляти результати власних досліджень та/або розробок у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях.
Результати навчання: Результатом навчання є уміння сформулювати завдання метрологічного забезпечення якості продукції на підприємстві, вибирати контрольовані параметри, методики та засоби вимірювань, розробляти програму метрологічної експертизи технічної та технологічної документації, розробляти засоби оперативного контролю засобів вимірювальної техніки, розробляти програму метрологічного калібрування засобів вимірювальної техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Верифікація засобів вимірювальної техніки, Методи та засоби підвищення точності вимірювань і випробувань.
Короткий зміст навчальної програми: Формування поняття, цілі та завдань метрологічного забезпечення якості продукції. Основи вибору контрольованих параметрів. Методики виконання вимірювань. Вибір засобів вимірювань для контролю параметрів технологічних процесів. Організація та порядок проведення метрологічної експертизи. Експлуатація засобів вимірювань (калібрування, вплив умов експлуатації). Оцінювання результативності та ефективності системи метрологічного забезпечення виробництва. Оцінювання метрологічних ризиків виробництва. Методи оперативного контролю метрологічних характеристик засобів вимірювань.
Опис: Вступ. Мета та задачі курсу . Аналіз впливу метрологічного забезпечення на якість продукції. Нормативно-правові основи метрологічного забезпечення якості продукції. Методики виконання вимірювань. Вибір засобів вимірювань для контролю параметрів технологічних процесів. Організація та порядок проведення метрологічної експертизи. Експлуатація засобів вимірювань (калібрування, вплив умов експлуатації). Оцінювання результативності та ефективності системи метрологічного забезпечення виробництва. Оцінювання метрологічних ризиків виробництва. Методи оперативного контролю метрологічних характеристик засобів вимірювань.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, контрольні роботи (30%) Підсумковий контроль (70 %, контрольних захід, іспит): письмово-усна форма (70 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестрова оцінка виставляється за умови виконання студентом навчального плану. Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення виробництва: Навчальний посібник. - Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. - 228 с. 2. Основи метрології та електричні вимірювання: [навчальний посібник для вузів]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 372 с. 3. Микийчук М.М. Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки: Навчальний посібник / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук. - Львів: Растр-7. - 2015. - 245 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).