Метрологія та інженерія якості продукції

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Яцук Василь Олександрович, д.т.н., професор
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати стратегію і перспективи розвитку системи технічного регулювання України, міжнародні нормативні документи, основи акредитації вимірювальних і калібрувальних лабораторій, основи уповноваження (авторизації); - знати сучасні інтелектуальні системи вимірювань; - знати сучасний стан засобів метрологічного забезпечення вимірювання заданої фізичної величини; - знати шляхи покращення технічних характеристик зразкових та робочих засобів вимірювання електричних та магнітних величин; - вміти використовувати наявні та розробити необхідні нормативні документи для забезпечення єдності та якості вимірювань на підприємстві
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - основи електротехніки; - електронні пристрої випробувальних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Метрологія – наука про вимірювання. Фізичні величини та вимірювання. Засоби вимірювальної техніки. Забезпечення єдності та потрібної точності. Характеристики якості вимірювань та їх оцінювання. Метрологічне забезпечення випробувань та калібрувань. Метрологічна надійність засобів вимірювальної техніки. Калібрування, повірка та метрологічна атестація вимірювань та засобів вимірювань. Система еталонів одиниць фізичних величин. Якість засобів вимірювальної техніки та шляхи її підвищення. Коригування систематичної складової похибки. Підвищення якості засобів вимірювання активних та пасивних електричних величин на постійному струмі. Дистанційне коригування похибок вимірювальних каналів кібер-фізичних систем. Практична реалізація коригування похибок розпорошених вимірювальних систем.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, приймання звітів з лабораторних робіт (30 %); підсумковий захід – іспит (письмово-усна форма)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник/ Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. Проф. Є.С. Поліщука. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 544 с. 2. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа, 1983. – 455 с. 3. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань. – Львів: Видавництво “Бескид-біт”, 2008. – 368 с. 4. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических служб: В 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – Кн. 1. – 428 с. 5. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. – Вінниця: ВДТУ, 2001. 6. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Основи метрології та вимірювань. Навчальний посібник. –К.: Либідь, 2001. – 408 с. 7. Дорожовець М., Б. Стадник В. Мотало, В. Василюк, А. Ковальчик, Р. Борек: Основи метрології. Підручник для студентів. Основи метрології і вимірюваль¬на техніка. Том 1. Видавництво НУ “Львівська політехніка”, Львів, 2005.-532 с. 8. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 654 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).