Системи управління якістю за ISO 9000

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.007
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Гунькало Алла Василівна, к.т.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними принципами управління якістю продукції та послуг, стратегією загального управління якістю (Total Quality Management – TQM), що розвивається в міжнародній і вітчизняній практиці, законодавчими і нормативними вимогами, а також досвідом ЄС з управління якістю, Європейським фондом управління якістю, теорією і практикою участі компаній у престижних європейських конкурсах і преміях, досвідом розробки та сертифікації СУЯ відповідно до ISO 9001:2015. Також метою є навчити студентів розробляти документацію на системи управління якістю (СУЯ) підприємств та організацій відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів ІSО серії 9000.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх можливі наслідки й брати відповідальність за результатами діяльності власної та своєї команди; Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності; Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу та інших методів; Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у міжнародному середовищі; фахових: Здатність застосовуючи сучасні методики та програмне забезпечення наукових досліджень розробляти робочі гіпотези, будувати теоретичні моделі об’єкта досліджень та обгрунтовувати прийняті припущення; Здатність застосовувати методи інженерії якості для контролю та діагностування технологічних процесів, забезпечувати технічний контроль виробництва. Здатність розробляти і впроваджувати нормативні документи із забезпечення якості на підприємствах. Здатність розробляти і впроваджувати спеціалізовані та інтегровані системи управління в господарській діяльності.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знання: - вітчизняного і зарубіжного досвіду управління якістю, методів управління і забезпечення якості; - основних положень сучасної філософії якості, принципів управління якістю, структури і вимог стандартів ІSО серії 9000, особливостей розроблення та впровадження СУЯ в різних галузях промисловості; - процедури сертифікації СУЯ, найбільш поширених невідповідності в СУЯ, які виявляють під час сертифікації; уміння: - документувати процеси СУЯ і здійснювати їх декомпозицію; здійснювати аналізування документації на відповідність вимогам стандартів; - підготувати СУЯ до сертифікації, а також поліпшувати чинну на підприємстві документацію СУЯ; - розробляти заходи (коригувальні та запобіжні) щодо усунення невідповідностей функціонування СУЯ; мати навики: - розробки проектів документів СУЯ (стандартів організацій, методик, інструкцій тощо), а також навики ведення протоколів СУЯ; - організації робіт на підприємстві щодо управління якістю продукції та послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Основні аспекти управління якістю. Загальні відомості про системи управління. Терміни та їх означення. Нормативно-правова документація щодо управління якістю. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю. Концепція загального управління якістю. Еволюція систем управління якістю продукції. Вимоги стандартів ISO серії 9000. Процесний підхід в управлінні якістю. Документування процесів системи управлення якістю. Процедура розроблення та впровадження СУЯ на підприємстві. Оцінювання функціонування систем управління якістю. Засоби і інструменти управління якістю. Інформаційна система як інструмент управління якістю. Сертифікація СУЯ. Інтегровані системи управління.
Опис: Вступ. Мета і завдання курсу. Основні аспекти управління якістю. Загальні відомості про системи управління. Терміни та їх означення Нормативно-правова документація щодо управління якістю Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю Концепція загального управління якістю Еволюція систем управління якістю продукції Вимоги міжнародних стандартів ISO серії 9000 (9001, 9004, 19011) Процесний підхід в управлінні якістю. Документування процесів системи управлення якістю Процедура розроблення та впровадження СУЯ на підприємстві Оцінювання функціонування систем управління якістю Засоби і інструменти управління якістю Інформаційна система як інструмент управління якістю Європейський досвід та принципи управління якістю Європейський підхід до якості. Європейські підходи до захисту прав споживачів Європейський фонд управління якістю (EFQM) та Європейська премія якості. Європейські конкурси та нагороди за якість та можливість участі в конкурсах українських підприємств та організацій Роль стандартизації, сертифікації, акредитації Огляд розвитку законодавства ЄС, правовий аналіз та адаптація законодавства ЄС в Україні Імплементація стандартів ЄС Європейські стандарти та рекомендації із забезпечення якості освіти. Європейський досвід розробки та впровадження СУЯ в організаціях (підприємствах) Європейські вимоги до сертифікації продукції та сертифікації СУЯ Інтегровані системи управління. Практика ЄС із впровадження інтегрованих систем управління, які включають СУЯ (ISO 9001), системи управління навколишнім середовищем (ISO 14001), системи енергетичного управління (ISO 50001), системи управління безпекою та гігієною праці (ISO 45001) Аудит систем управління Сертифікація СУЯ
Методи та критерії оцінювання: Виконання курсової роботи (залік) - 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 40 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Навчально-методичні матеріали, розміщені у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=11109. 2. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з навчальної дисципліни «Системи управління якістю» для студентів спеціальності 7.180110, 8.180110 «Якість, стандартизація та сертифікація» / Укл.: А.В. Гунькало. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 19 с. 3. Загальні принципи упровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі (методичні рекомендації) / Укл.: Р.І. Байцар, А.В. Гунькало, А.Г. Загородній, Р.О. Корж, П.Г. Столярчук. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – 32 с. 4. Оцінювання постачальників та якості вхідних поставок: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Управління якістю” для студентів напряму підготовки 6.051002 „Метрологія, стандартизація та сертифікація” / Укл.: Р.І. Байцар, А.В. Гунькало. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2012. – 27 с. Рекомендована література Базова 1. Управління якістю. Сертифікація / [Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Сопільник Л.І., Калинський О.О.]. – К.: Вища школа, 2005. – 432 с. 2. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003.- 475 с. 3. ДСТУ ІSО 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. 4. ДСТУ ІSО 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. 5. ДСТУ ІSО 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю. 6. ДСТУ ІSО 19011:2011 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління. 7. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 (ISO/TR 10013:2001) Настанови з розроблення документації системи управління якістю. [Чинний від 01.07.2004]. 8. ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення. Допоміжна 1. Журнали «Метрологія та вимірювальна техніка», Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Стандартизація, сертифікація, якість», «Стандарты и качество» тощо. 2. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции / А.В. Гличев. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2001. – 424 с. 3. Мазур И.И. Управление качеством: Учебн.пособие / И.И.Мазур, В.Д.Шапиро. под ред.. И.И.Мазура. – М.: Высш.шк., 2003. – 334 с. 4. Мишин В.М. Управление качеством: Учебник для студентов вузов / В.М.Мишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити_дана, 2005. – 463 с. 5. Прохоров Ю.К. Управление качеством: Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2007. – 144 с. 6. Ребрин Ю.И. Управление качеством Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 7. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с. 8. Смагина М.Н., Герасимов Б.И., Пархоменко Л.В. Процессы системы менеджмента качества / Под науч.ред. Б.И.Герасимова. – Тамбов: Узд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2006. – 100 с. 9. правление качеством. Учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. Ильенковой С. Д. М.: ЮНИТИ. 10. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Изд-во «ЭКМОС», 2000. – 320 с. 11. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 242 с. 12. Шевчук Д.А. Управление качеством: [учебник] / Д.А. Шевчук.– М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Системи управління якістю за ISO 9000 (курсова робота)

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.008
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Гунькало Алла Василівна, к.т.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними принципами управління якістю продукції та послуг, стратегією загального управління якістю (Total Quality Management – TQM), що розвивається в міжнародній і вітчизняній практиці, законодавчими і нормативними вимогами, а також досвідом ЄС з управління якістю, Європейським фондом управління якістю, теорією і практикою участі компаній у престижних європейських конкурсах і преміях, досвідом розробки та сертифікації СУЯ відповідно до ISO 9001:2015. Також метою є навчити студентів розробляти документацію на системи управління якістю (СУЯ) підприємств та організацій відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів ІSО серії 9000.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх можливі наслідки й брати відповідальність за результатами діяльності власної та своєї команди; Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності; Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу та інших методів; Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у міжнародному середовищі; фахових: Здатність застосовуючи сучасні методики та програмне забезпечення наукових досліджень розробляти робочі гіпотези, будувати теоретичні моделі об’єкта досліджень та обгрунтовувати прийняті припущення; Здатність застосовувати методи інженерії якості для контролю та діагностування технологічних процесів, забезпечувати технічний контроль виробництва. Здатність розробляти і впроваджувати нормативні документи із забезпечення якості на підприємствах. Здатність розробляти і впроваджувати спеціалізовані та інтегровані системи управління в господарській діяльності.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знання: - вітчизняного і зарубіжного досвіду управління якістю, методів управління і забезпечення якості; - основних положень сучасної філософії якості, принципів управління якістю, структури і вимог стандартів ІSО серії 9000, особливостей розроблення та впровадження СУЯ в різних галузях промисловості; - процедури сертифікації СУЯ, найбільш поширених невідповідності в СУЯ, які виявляють під час сертифікації; уміння: - документувати процеси СУЯ і здійснювати їх декомпозицію; здійснювати аналізування документації на відповідність вимогам стандартів; - підготувати СУЯ до сертифікації, а також поліпшувати чинну на підприємстві документацію СУЯ; - розробляти заходи (коригувальні та запобіжні) щодо усунення невідповідностей функціонування СУЯ; мати навики: - розробки проектів документів СУЯ (стандартів організацій, методик, інструкцій тощо), а також навики ведення протоколів СУЯ; - організації робіт на підприємстві щодо управління якістю продукції та послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Основні аспекти управління якістю. Загальні відомості про системи управління. Терміни та їх означення. Нормативно-правова документація щодо управління якістю. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю. Концепція загального управління якістю. Еволюція систем управління якістю продукції. Вимоги стандартів ISO серії 9000. Процесний підхід в управлінні якістю. Документування процесів системи управлення якістю. Процедура розроблення та впровадження СУЯ на підприємстві. Оцінювання функціонування систем управління якістю. Засоби і інструменти управління якістю. Інформаційна система як інструмент управління якістю. Сертифікація СУЯ. Інтегровані системи управління.
Опис: Вступ. Мета і завдання курсу. Основні аспекти управління якістю. Загальні відомості про системи управління. Терміни та їх означення Нормативно-правова документація щодо управління якістю Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю Концепція загального управління якістю Еволюція систем управління якістю продукції Вимоги міжнародних стандартів ISO серії 9000 (9001, 9004, 19011) Процесний підхід в управлінні якістю. Документування процесів системи управлення якістю Процедура розроблення та впровадження СУЯ на підприємстві Оцінювання функціонування систем управління якістю Засоби і інструменти управління якістю Інформаційна система як інструмент управління якістю Європейський досвід та принципи управління якістю Європейський підхід до якості. Європейські підходи до захисту прав споживачів Європейський фонд управління якістю (EFQM) та Європейська премія якості. Європейські конкурси та нагороди за якість та можливість участі в конкурсах українських підприємств та організацій Роль стандартизації, сертифікації, акредитації Огляд розвитку законодавства ЄС, правовий аналіз та адаптація законодавства ЄС в Україні Імплементація стандартів ЄС Європейські стандарти та рекомендації із забезпечення якості освіти. Європейський досвід розробки та впровадження СУЯ в організаціях (підприємствах) Європейські вимоги до сертифікації продукції та сертифікації СУЯ Інтегровані системи управління. Практика ЄС із впровадження інтегрованих систем управління, які включають СУЯ (ISO 9001), системи управління навколишнім середовищем (ISO 14001), системи енергетичного управління (ISO 50001), системи управління безпекою та гігієною праці (ISO 45001) Аудит систем управління Сертифікація СУЯ
Методи та критерії оцінювання: Виконання курсової роботи (залік) - 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 40 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Навчально-методичні матеріали, розміщені у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=11109. 2. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з навчальної дисципліни «Системи управління якістю» для студентів спеціальності 7.180110, 8.180110 «Якість, стандартизація та сертифікація» / Укл.: А.В. Гунькало. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 19 с. 3. Загальні принципи упровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі (методичні рекомендації) / Укл.: Р.І. Байцар, А.В. Гунькало, А.Г. Загородній, Р.О. Корж, П.Г. Столярчук. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – 32 с. 4. Оцінювання постачальників та якості вхідних поставок: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни „Управління якістю” для студентів напряму підготовки 6.051002 „Метрологія, стандартизація та сертифікація” / Укл.: Р.І. Байцар, А.В. Гунькало. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2012. – 27 с. Рекомендована література Базова 1. Управління якістю. Сертифікація / [Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Сопільник Л.І., Калинський О.О.]. – К.: Вища школа, 2005. – 432 с. 2. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003.- 475 с. 3. ДСТУ ІSО 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. 4. ДСТУ ІSО 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. 5. ДСТУ ІSО 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю. 6. ДСТУ ІSО 19011:2011 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління. 7. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 (ISO/TR 10013:2001) Настанови з розроблення документації системи управління якістю. [Чинний від 01.07.2004]. 8. ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення. Допоміжна 1. Журнали «Метрологія та вимірювальна техніка», Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Стандартизація, сертифікація, якість», «Стандарты и качество» тощо. 2. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции / А.В. Гличев. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2001. – 424 с. 3. Мазур И.И. Управление качеством: Учебн.пособие / И.И.Мазур, В.Д.Шапиро. под ред.. И.И.Мазура. – М.: Высш.шк., 2003. – 334 с. 4. Мишин В.М. Управление качеством: Учебник для студентов вузов / В.М.Мишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити_дана, 2005. – 463 с. 5. Прохоров Ю.К. Управление качеством: Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2007. – 144 с. 6. Ребрин Ю.И. Управление качеством Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 7. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с. 8. Смагина М.Н., Герасимов Б.И., Пархоменко Л.В. Процессы системы менеджмента качества / Под науч.ред. Б.И.Герасимова. – Тамбов: Узд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2006. – 100 с. 9. правление качеством. Учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. Ильенковой С. Д. М.: ЮНИТИ. 10. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Изд-во «ЭКМОС», 2000. – 320 с. 11. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 242 с. 12. Шевчук Д.А. Управление качеством: [учебник] / Д.А. Шевчук.– М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).