Верифікація засобів вимірювальної техніки

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Івахів Орест Васильович Гамула Павло Романович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” є одною із основних фахових дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка”. Метою викладання дисципліни є вивчення студентами сучасних методів та засобів верифікації (метрологічної перевірки) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), набуття вміння проведення вимірювального експерименту та опрацювання його результатів щодо встановлення відповідності ЗВТ, який перевіряють, вимогам нормативних документів (НД) та придатності до застосування.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти загальні компетентності: розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; базові знання фундаментальних розділів математики та фізики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом спеціальності “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, здатність використовувати математичні методи та фізичні ефекти в обраній професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки; вміння здійснювати збір, аналіз та систематизацію науково-технічної інформації. фахові компетентності: базові знання основних понять і термінів метрології та вимірювальної техніки,організацію метрологічної системи в Україні у сфері верифікації ЗВТ; основні нормативні документи (НД) в області верифікації ЗВТ - технічні регламенти, стандарти, методики, нормативно-правові акти тощо; базові знання про одиниці величин, їх відтворення та зберігання, еталони величин; базові знання про методи вимірювань та методи верифікації ЗВТ і методики їх реалізації, способи автоматизації процедури верифікації ЗВТ; базові знання про види ЗВТ та їх метрологічні характеристики;
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни “Верифікація засобів вимірювальної техніки” студент: • повинен знати Міжнародні метрологічні організації, їх функції та завдання; структуру метрологічної системи України та її завдання щодо забезпечення єдності вимірювань у сфері верифікації (метрологічної перевірки); види верифікації засобів вимірювальної техніки; методологію верифікації засобів вимірювальної техніки; сучасні методи верифікації засобів вимірювальної техніки та методики їх реалізації; методи вимірювань та методики їх реалізації; основні технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи у сфері верифікації засобів вимірювальної техніки; сучасний стан та перспективи розвитку прецизійних засобів вимірювальної техніки з метою розроблення методів і методик їх верифікації та калібрування; • повинен вміти вибрати метод верифікації конкретного засобу вимірювальної техніки та необхідні еталонні засоби вимірювальної техніки; здійснити експериментальну частину процедури верифікації; опрацювати отримані експериментальні дані верифікації засобів вимірювальної техніки; встановити відповідність засобу вимірювань встановленим вимогам і можливість його використання; здійснити оцінювання точності результатів верифікації засобів вимірювальної техніки з метою встановлення їх достовірності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи метрології та вимірювальної техніки; • Методи і засоби вимірювань електричних величин; • Методи і засоби вимірювань неелектричних величин; • Опрацювання результатів вимірювань; • Аналогові та цифрові засоби вимірювань; • Проектування вимірювальних приладів.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” є одною із основних обов’язкових фахових дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка”. Метою викладання дисципліни є вивчення студентами сучасних методів та засобів верифікації (метрологічної перевірки) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), набуття вміння проведення вимірювального експерименту та опрацювання його результатів щодо встановлення відповідності ЗВТ, який перевіряють, вимогам нормативних документів та його придатності до застосування. Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” складається з лекційного курсу, лабораторного практикуму, розрахункової та контрольних робіт . Структура курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки” і методика його викладання спрямовані, насамперед, на розгляд питань, які є спільними щодо верифікації різних типів ЗВТ, призначених для вимірювань різних видів величин як електричної, так і неелектричної природи, а також питань щодо калібрування ЗВТ
Опис: Метрологічна система України. Засоби вимірювальної техніки. Методи вимірювань. Методи верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки. Оцінювання точності результатів верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки. Метод безпосереднього порівняння засобу вимірювальної техніки, який перевіряють, із еталонним. Метод порівняння засобу вимірювальної техніки, який перевіряють, із еталонним за допомогою компаратора. Метод вимірювання засобом вимірювальної техніки, який перевіряють, величини, що відтворю¬ється еталонною мірою. Метод вимірювання еталонним засобом вимірювальної техніки величини, що відтворю¬ється мірою, яку перевіряють. Верифікація та калібрування вимірювальних перетворювачів методом вимірювання їх параметрів еталонним засобом вимірювальної техніки. Метод непрямих вимірювань величини, що відповідає показу засобу вимірювальної техніки, який перевіряють. Метод автономної верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки (без прямого використання еталонних засобів). Метод поелементної верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки. Оформлення результатів верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки.
Методи та критерії оцінювання: У процесі викладання “Верифікація засобів вимірювальної техніки” використовуються такі методи діагностики та оцінювання знань: • поточний контроль знань студентів -40 %: а) під час проведення лекційних занять; б) під час проведення лабораторних занять; в) перевірка контрольних робіт ; г) перевірка розрахункової роботи ; • проведення семестрового екзамену - 60 % (контрольне завдання -та усна компонента );
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль 40-балів Екзаменаційний контроль (письмова частина ) 50-балів Екзаменаційний контроль (усна частина ) 10-балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Нормативні документи 1. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність, №1314-VШ від 05.06.2014р. Верховна Рада України. – Офіц. вид.– К.: Парлам. вид-во, 2014. – 22 с. – (Бібліотека офіційних видань). 2. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с. - (Державний стандарт України). 3. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій: ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держстандарт України, 2007. –26 с. - (Національний стандарт України). 4. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 91 р. 5. Uncertainty of Measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995). ISO/IEC Guide 98-3:2008. – 120 р. 6. EA-4/02 M: 2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration: European Accreditation. - 2013. - 75 p. 2. Навчальна література 1. Мотало В.П. Верифікація засобів вимірювальної техніки: Конспект лекцій для магістрів спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. - 99 с. 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: [підручник для вузів в двох томах]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. - 2005. - Т1. Основи метрології. – 532 с. 3. Основи метрології та вимірювальної техніки: [підручник для вузів в двох томах]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. - 2005. - Т2. Вимірювальна техніка. – 656 с. 4. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань: Навчальний посібник / М.М. Дорожовець. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. - 624 с. 5. Основи метрології та електричні вимірювання: [навчальний посібник для вузів]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 372 с. 6. Микийчук М.М. Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки: [навчальний посібник для вузів] / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук. - Львів: Растр-7. - 2015. - 245 с. 3. Література до лабораторних занять 1. Інструкції до лабораторних робіт з курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки”. 2. Основи метрології та електричні вимірювання: [навчальний посібник для вузів]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 372 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Верифікація засобів вимірювальної техніки

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: Івахів О. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” є одною із основних фахових дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка”. Метою викладання дисципліни є вивчення студентами сучасних методів та засобів верифікації (метрологічної перевірки) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), набуття вміння проведення вимірювального експерименту та опрацювання його результатів щодо встановлення відповідності ЗВТ, який перевіряють, вимогам нормативних документів (НД) та придатності до застосування
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ? розуміння фундаментальних розділів математики та фізики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом спеціальності “Ме¬т-ро¬логія та інформаційно-вимірювальна техніка”, здатність вико¬ристо¬ву-вати математичні методи та фізичні ефекти в обраній професії; ? базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних техно¬ло-гій; ? забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки; ? вміння здійснювати збір, аналіз та систематизацію науково-технічної інфор¬мації. фахові компетентності: ? базові знання основних понять і термінів метрології та вимірювальної тех¬ніки, організацію метрологічної системи в Україні у сфері верифі¬ка-ції ЗВТ; ? основні нормативні документи (НД) в області верифікації ЗВТ - технічні регламенти, стандарти, методики, нормативно-правові акти тощо; ? базові знання про одиниці величин, їх відтворення та зберігання, етало-ни величин; ? базові знання про методи вимірювань та методи верифікації ЗВТ і мето-дики їх реалізації, способи автоматизації процедури верифікації ЗВТ; 3 базові знання про види ЗВТ та їх метрологічні характеристики;.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - вміння аналізувати умови проведення вимірювального експерименту щодо верифікації ЗВТ вибрати відповідний метод і засоби вимірювань і провести вимірювальний експеримент щодо верифікації ЗВТ; - вміння здійснити опрацювання експериментальних даних верифікації ЗВТ, зробити висновок щодо відповідності ЗВТ вимогам НД, які регламентують його метрологічні характеристики, та оформити відповідні документи; вміння здійснити оцінювання точності результатів верифікації ЗВТ з метою встановлення їх достовірності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Основи метрології та вимірювальної техніки 2. Методи і засоби вимірювань електричних величин 3. Методи і засоби вимірювань неелектричних величин 4. Опрацювання результатів вимірювань 5. Аналогові та цифрові засоби вимірювань Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Метрологічне забезпечення виробництва 2. Проектування вимірювальних приладів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” є одною із основних обов’язкових фахових дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка”. Метою викладання дисципліни є вивчення студентами сучасних методів та засобів верифікації (метрологічної перевірки) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), набуття вміння проведення вимірювального експерименту та опрацювання його результатів щодо встановлення відповідності ЗВТ, який перевіряють, вимогам нормативних документів (НД) та його придатності до застосування. Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” складається з лекційного курсу, лабораторного практикуму, розрахункової роботи (для студентів денної форми навчання) та контрольних робіт (для студентів заочої форми навчання). Структура курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки” і методика його викладання спрямовані, насамперед, на розгляд питань, які є спільними щодо верифікації різних типів ЗВТ, призначених для вимірювань різних видів величин як електричної, так і неелектричної природи, а також питань щодо калібрування ЗВТ: ¦ вивчення та аналіз методів верифікації ЗВТ, оскільки один і той же метод можна використати для верифікації різних типів ЗВТ. Наприклад, методом безпосереднього порівняння ЗВТ, який перевіряють, із еталонним здійснюють верифікацію вимірювальних приладів безпосереднього оцінювання, призначених для вимірювання як електричних величин - амперметрів, вольтметрів, ватметрів та ін., так і неелектричних величин - рідинних та газових витратомірів, манометрів, віскозиметрів та ін.; ¦ вивчення та аналіз методів вимірювань, оскільки один і той же метод верифікації ЗВТ може бути реалізований шляхом використання різних методів вимірювань, що визначає методику опрацювання результатів верифікації ЗВТ та оцінювання їх точності. Наприклад, метод порівняння ЗВТ, який перевіряють, із еталонним за допомогою компаратора може бути реалізований шляхом використання таких методів вимірювань, як метод заміщення, метод протиставлення, диференціальний та нульовий методи; ¦ оцінювання точності результатів верифікації ЗВТ та їх достовірності здійснюється за методикою обчислення невизначеності (непевності) результату вимірювання у процедурі верифікації та калібрування ЗВТ, який калібрують, що відповідає сучасним тенденціям розвитку світової метрології. Матеріал курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки” може бути використаний студентами у процесі виконання магістерських кваліфікаційних робіт
Опис: Мета і задачі курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки”. Метрологічна система України. Засоби вимірювальної техніки Методи вимірювань. Методи верифікації засобів вимірювальної техніки Оцінювання точності і достовірності результатів верифікації засобів вимірювальної техніки. Встановлення відповідності засобів вимірювальної техніки за результатами їх верифікації Верифікація засобів вимірювальної техніки методом безпосереднього порівняння із еталонними засобами Верифікація засобів вимірювальної техніки методом порівняння із еталонними засобами за допомогою компаратора. Верифікація вимірювальних приладів методом прямого вимірювання величини, що відтворюється еталонною мірою. Верифікація цифрового термометра з резистивним термо¬пе¬ретво¬рю¬ва¬чем Метод вимірювання величини, що відтворюється мірою, яку перевіряють. Верифікація засобів вимірювальної техніки методом непрямих вимірювань. Автономна верифікація засобів вимірювальної техніки. Вимірювальний експеримент. Похибки вимірювань. Правила заокруглювання похибок та результатів вимірювань. Записування результатів вимірювань Методика опрацювання результатів прямих вимірювань з багаторазовими спостереженнями з нормальним розподілом похибок результатів окремих спостережень. Встановлення інтервальних оцінок Перевірка гіпотези щодо рівноточності та корельованості груп експериментальних даних. Опрацювання результатів нерівноточних вимірювань Розрахунок характеристик похибок опосередко¬ваних вимірювань з одноразовими спостережен¬нями. Вирази похибок опосередкованих вимірю¬вань. Опрацювання похибок результатів опосередкованих вимірювань з багаторазовими спостереженнями Опрацювання результатів сукупних і сумісних вимірювань. Формування системи нормальних рівнянь методом найменших квадратів. Оцінювання похибок результатів сукупних і сумісних вимірювань Перевірка стаціонарності рядів. Опрацювання часових рядів спостережень Перевірка гіпотези щодо підпорядкованості експериментальних даних прийнятому законові розподілу
Методи та критерії оцінювання: У процесі викладання курсу «Верифікація засобів вимірювальної техніки» використовуються такі методи оцінювання рівня знань: ? поточний контроль знань студентів під час проведення занять; ? проведення семестрового екзамену.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 40-балів Екзаменаційний контроль (письмова частина ) - 50-балів Екзаменаційний контроль (усна частина) - 10-балів Разом за дисципліну – 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM): First edition. — ISO. 1993. - 101 р. 2. Метрологія. Застосування «Вказівок до подання непевності вимірювань»: ДСТУН РМГ 432006. [Чинний від 2007.01]. Київ: Держстандарт України, 2006. - 34 с. (Національний стандарт України). 3. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційновимірювальної техніки / С.С. Обозовський // – Київ: НМК ВО, 1991. - 223 с. 4. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В. Новицкий, И.А. Зограф // Монография. Ленинград: Энергоатомиздат, 1991. – 304 с. 5. Володарский Є. Статистична обробка даних: Навч. посіб. / Є.Т. Володарский, Л.О. Кошевая // – Київ: НАУ, 2008. – 308 с. 6. Дж.Бендат, А.Пирсол. Прикладной анализ случайных данных – Москва: Мир, 1989. – 340 с. 7. Е.И.Пустильник. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. – Москва: Наука, 1968. – 288 с. 8. Ван дер Ванден Б.Л. Математическая статистика. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1960. – 340 с. 9. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно измерительной техники / П. Орнатский // Киев: Вища школа, 1983. - 455 с. 10. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань / М. Дорожовець // Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. –624 с. 11. Davis J. ASM International. Tensile Testing, Second Edition / Edited by J.R. Davis // Materials Park, Ohio, USA, 2004. 279 р. 12. D 638 Test Method for Tensile Properties of Plastics. Annual Book of ASTM Standards, 2004. Vol 08.01. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://classes.engr.oregonstate.edu/mime/winter2012/me453001/Lab1%20 %20Shear%20Strain%20on%20Polymer%20Beam/ASTM%20D63802a.pdf. 32 13. Бубела Іванна Василівна. Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (УДК 006.91: 621.317) – Львів: 2016 14. Пономарьов П. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: Навчальний посібник / Пономарьов П.X., Сирохман І.В. // К.: Лібра, 1999. 272 с. 15. Столярчук П. Упровадження систем контролю молочної продукції — запорука її якості та безпечності / П. Столярчук, О. Малик // Стандартизація, сертифікація, якість, 2011. — № 6. — с. 61 64. 16. Черевко О.І. Методи контролю якості харчової продукції: Навч. посібник для студ. вищих навч, закл. технол. спец. / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова, Л.Р. Димитрієвич, Ж.А. Крутовий, Л.Г. Зіборова. — Харків: ХДУХТ, 2005. — 230 с. 17. Попова Н.В. Контроль якості та безпеки продукції галузі / Попова Н.В., Мисюра Т.Г. // Курс лекцій для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. — К.: НУХТ, 2012. — 176 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/102.02.pdf. 18. Gumbel E. Statistics of Extremes / E. J. Gumbel // New York: Columbia University Press, 1958. – 375 р. 19. Дорожовець М. Опрацювання результатів спостереження на основі наближеного методу порядкових статистик / М. Дорожовець, І. Попович // Вимірювальна техніка та метрологія. 2014. № 75. – с. 812.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).