Системи екологічного управління та сталий розвиток

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.010
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Доцент кафедри ІВТ Іванишин Алла Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними принципами, екологічними аспектами та стандартами, а також з міжнародною і вітчизняною практикою щодо екологічного управління і сталого розвитку, навчити студентів розробляти документацію на системи екологічного управління підприємств та організацій відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSО 14001, оцінювати екологічні ризики та екологічні аспекти. The purpose of teaching the academic discipline is to acquaint students with the basic principles, environmental aspects and standards, as well as with international and domestic practice regarding environmental management and sustainable development, to teach students to develop documentation for the environmental management systems of enterprises and organizations in accordance with the requirements of the international standard ISO 14001, to evaluate environmental risks and environmental aspects.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх можливі наслідки й брати відповідальність за результатами діяльності власної та своєї команди; Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності; Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу та інших методів; Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у міжнародному середовищі; фахових: Здатність застосовуючи сучасні методики та програмне забезпечення наукових досліджень розробляти робочі гіпотези, будувати теоретичні моделі об’єкта досліджень та обгрунтовувати прийняті припущення; Здатність застосовувати методи інженерії якості для контролю та діагностування технологічних процесів, забезпечувати технічний контроль виробництва. Здатність розробляти і впроваджувати нормативні документи із забезпечення якості на підприємствах. Здатність розробляти і впроваджувати спеціалізовані та інтегровані системи управління в господарській діяльності
Результати навчання: РН1 (Знання вітчизняного і зарубіжного досвіду екологічного управління та сталого розвитку) РН2 (Знання принципів екологічного управління, структури і вимог стандарту ІSО 14001, особливостей розроблення та впровадження СЕУ в різних галузях промисловості) РН3 (Уміння ідентифікувати та оцінювати екологічні ризики та аспекти) РН4 (Уміння підготувати СЕУ до сертифікації, а також поліпшувати чинну на підприємстві СЕУ; розробляти заходи (коригувальні) щодо усунення причин невідповідностей СЕУ)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системи управління якістю за ISO 9000
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення навчальної дисципліни розглядаються основні принципи екологічного управління та їх застосування в міжнародній і вітчизняній практиці, порядок розроблення та впровадження на підприємствах й організаціях систем екологічного управління відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSО 14001.
Опис: Вступ. Мета і завдання курсу. Введення в проблеми навколишнього середовища. Принципи екологічного управління. Терміни та їх означення Законодавчі та інші вимоги щодо екологічного управління та сталого розвитку Концепція та принципи сталого розвитку Цілі сталого розвитку. Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року Звіт зі Сталого розвитку на прикладі підприємств Стандарт нового покоління ISO 14001. Еволюція ISO 14001. Структура високого рівня. Ключові нові елементи ISO 14001:2015. Цикл PDCA в стандарті ISO 14001:2015 Огляд вимог стандарту ISO 14001:2015. Розділи 1-7 Екологічні цілі та планування дій для їх досягнення Огляд вимог стандарту ISO 14001:2015. Розділи 8-10 Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них Процедура розроблення та впровадження СЕУ на підприємстві Внутрішній і зовнішній аудит СЕУ. Керування аудитом СЕУ. Звіти про невідповідність і коригувальні дії. Типові невідповідності СЕУ Підхід до аудиту СЕУ. Виконання аудиту. Звітність Сертифікація СЕУ. Постійне поліпшення СЕУ
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - виконання практичних робіт, тестів, вибіркове усне опитування; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – тестовий контроль, усна компонента
Критерії оцінювання результатів навчання: Разом за поточний контроль 50 балів Екзаменаційний контроль 50 балів Разом за дисципліну 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Конспект лекцій. Електронний НМК «Управління якістю в ІТ сфері» ІSО 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів ІSО 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги Серія стандартів ISO 2500n. Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE) ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT) Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання ДСТУ EN 62304:2014/Зміна № 1:2019 (EN 62304:2006/A1:2015, IDT; IEC 62304:2006/A1:2015, IDT) Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення Серія стандартів ISO 31000. Методи управління ризиками Серія стандартів ISO 27000. Системи управління інформаційною безпекою ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).