Управління якістю в ІТ сфері

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.M.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Доцент кафедри ІВТ Іванишин Алла Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями управління якістю в ІТ сфері, зокрема з основами стандартизації, сертифікації, принципами і складовими управління якістю в ІТ, вимогами до якості систем і програмних засобів та її оцінювання, а також з міжнародною і вітчизняною практикою розроблення та впровадження систем управління інформаційною безпекою, методами і способами опису процесів в ІТ компаніях, особливостями ризик-орієнтованого підходу до управління якістю ІТ послуг та методами оцінювання і управління проектними ризиками.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх можливі наслідки й брати відповідальність за результатами діяльності власної та своєї команди; Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності; Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу та інших методів; Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у міжнародному середовищі; фахових: Здатність застосовуючи сучасні методики та програмне забезпечення наукових досліджень розробляти робочі гіпотези, будувати теоретичні моделі об’єкта досліджень та обгрунтовувати прийняті припущення; Здатність застосовувати методи інженерії якості для контролю та діагностування технологічних процесів, забезпечувати технічний контроль виробництва. Здатність розробляти і впроваджувати нормативні документи із забезпечення якості на підприємствах. Здатність розробляти і впроваджувати спеціалізовані та інтегровані системи управління в господарській діяльності
Результати навчання: РН1 (Знання вітчизняного і зарубіжного досвіду управління якістю) РН2 (Знання принципів розроблення та впровадження СУІБ в різних галузях промисловості, особливостей ризик-орієнтованого підходу до управління якістю ІТ послуг ) РН3 (Уміння здійснювати опис процесів ІТ компаній) РН4 (Уміння ідентифікувати та оцінювати проектні та інші ризики в ІТ компаніях)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системи управління якістю за ISO 9000
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення навчальної дисципліни розглядаються основні принципи управління якістю в сфері ІТ та їх застосування в міжнародній і вітчизняній практиці, порядок розроблення та впровадження в ІТ компаніях систем управління інформаційною безпекою, методів ідентифікації та опису бізнес-процесів, управління ризиками, інструментів управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів
Опис: Вступ. Мета і завдання курсу. Терміни та їх означення щодо управління якістю в ІТ сфері Стандартизація. Стандарти – види, категорії. Стандарти для ІТ галузі. ЗУ „Про стандартизацію” Складові управління якістю в ІТ Принципи управління якістю TQM Моделювання бізнес-процесів. Опис процесів Процеси життєвого циклу ПЗ. Процеси управління проектами Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання. Огляд вимог ISO 2500n ISO/IEC 25010 Огляд вимог ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT) Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання Огляд вимог ДСТУ EN 62304:2014/Зміна № 1:2019 (EN 62304:2006/A1:2015, IDT; IEC 62304:2006/A1:2015, IDT) Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення Управління ризиками. Управління конфігурацією. Ризик-орієнтований підхід до управління якістю продукції (послуг). Огляд вимог стандартів серії ISO 31000 Загальні вимоги до впровадження систем управління якістю в ІТ компаніях відповідно до вимог ISO серії 9000 Особливості впровадження систем управління інформаційною безпекою в ІТ компаніях відповідно до вимог ISO 27001 Методи та інструменти управління якістю. FMEA, HAZOP, 5 чому, Ішикава, Парето Сертифікація (сертифікаційні знаки). Оцінювання відповідності. Декларування відповідності Загальні відомості про ліцензування та акредитацію в галузі ІТ
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - виконання практичних робіт, тестів, вибіркове усне опитування; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – тестовий контроль, усна компонента
Критерії оцінювання результатів навчання: Разом за поточний контроль 50 балів Екзаменаційний контроль 50 балів Разом за дисципліну 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Конспект лекцій. Електронний НМК «Управління якістю в ІТ сфері» ІSО 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів ІSО 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги Серія стандартів ISO 2500n. Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE) ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT) Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання ДСТУ EN 62304:2014/Зміна № 1:2019 (EN 62304:2006/A1:2015, IDT; IEC 62304:2006/A1:2015, IDT) Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення Серія стандартів ISO 31000. Методи управління ризиками Серія стандартів ISO 27000. Системи управління інформаційною безпекою ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).