Системний аналіз об'єктів кваліметрії

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.020
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Бубела Тетяна Зіновіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладення дисципліни є вивчення студентами системного аналізу об’єктів кваліметрії з метою застосування набутих знань в інженерній практиці в різних галузях промисловості, науки, техніки і побуті.
Завдання: За результатами вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: Аналізувати об’єкти кваліметрії – системи з використанням когнітивних карт; Застосовувати методи формалізованого представлення об’єктів кваліметрії як систем; Проводити математичне моделювання об’єктів з метою оптимізування їх параметрів; Застосовувати елементи математичної статистики для контролю якості; Застосовувати методи системного аналізу для синтезування раціональних систем; Будувати графів та матриць суміжностей для аналізу систем; Використовувати математичні методи для діагностики систем.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати Знання сучасних методів і засобів вимірювання, контролю та випробувань, зокрема контролю якості продукції, процесів та послуг; Знання систем оцінювання і визначення параметрів продукції Знання методів, засобів, а також нормативної бази забезпечення якості продукції. Уміння формалізувати опис об’єкту досліджень, визначати його параметри та виробляти пропозиції їхнього покращання; Уміння організовувати та проводити науково-дослідні роботи на підприємствах і в організаціях різних форм власності. Уміння організовувати випробування та контроль якості продукції, досліджувати безпеку її щодо здоров’я, майна споживачів, екологічних та державних вимог, застосовувати принципи сталого покращання та забезпечення конкурентоспроможності продукції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Вимірювальний контроль якості - Управління якістю - Метрологія та інженерія якості продукції - Системи управління якістю
Короткий зміст навчальної програми: В межах вивчення дисципліни об’єкт кваліметрії розглядається як система взаємопов’язаних елементів, які характеризуються, в свою чергу, системою взаємопов’язаних показників якості. З метою достовірного оцінювання об’єктів кваліметрії та прийняття правильних управлінських рішень під час їх проектування, виготовлення та експлуатації необхідно використовувати апарат системного аналізу.
Опис: Розділ 1. Методологія системного аналізу. Основні поняття та принципи системного підходу. Властивості систем. Розділ 2. Класифікація об’єктів кваліметрії та методів їх системного аналізу Принципи класифікації систем та їх структурування Отримання первинної інформації для системного аналізу Теоретичні основи методу аналітичної ієрархії Метод дерева цілей Методи функціонального аналізу Метод Дельфі Інші методи системного аналізу (метод сценаріїв, метод комісії...) Роль експерименту і вимірювань в системному аналізі Розділ 3. Методологічні аспекти моделювання із застосуванням системного підходу. Аналіз та синтез при дослідженні складних систем. Основні операції аналізу та синтезу: декомпозиція та агрегування. Аналіз систем за допомогою когнітивних карт. Таблиці рішень. Моделювання систем за допомогою мереж Петрі. Математичні методи в діагностиці систем. Перспективи розвитку методів аналізу систем.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, контрольна робота - підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен), письмова-усна робота
Критерії оцінювання результатів навчання: - Поточний контроль – 30 балів - Проведення семестрового заліку – 70 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Катренко А.В. Системний аналіз /А.В. Катренко. // Підручник, Львів: «Новий Світ-2000», 2011. 396с. 2. Масахіко Тамаі. Система стратегічного менеджменту та система збалансованих показників / Тамаі Масахіко // Матеріали семінару «Система стратегічного менеджменту: корпоративна політика та система збалансованих показників» – К.: УЯЦ НТУУ «КПІ», 2007. 3. Бобало Ю.Я. Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіоелектронної апаратури / Ю.Я. Бобало, М.Д. Кіселичник, Л.А. Недоступ // За редакцією Л.А. Недоступа. Монографія. - Львів, ДУ «Львівська політехніка».- 1996. - С.168 . 4. Новосельцев В.И. Теоретические основы системного анализа / В.И. Новосельцев и др.// под ред. В.И. Новосельцева. – М.: Майор, 2006. - 592с. 5. Катренко А.В. Дослідження операцій /А.В. Катренко. // Підручник, Львів: «Магнолія-2006», 2009. - 349с. 6. Бубела Т.З. Системный подход к оцениванию качества / Т.З. Бубела // Международный журнал Технического университета Варна «Устойчивое развитие» - 2013.- №12. - С.56 - 62. 7. Самней С. Методы контроля качества// Хёдзюнка то хинсицу канри (Япония).—1988.—№ 4.— С. 24—54. 8. Наятани Ё. Что такое «Семь новых инструментов контроля качества»// Хёдзюнка то хинсицу канри (Япония),— 1986,— № 1.— С. 71—81. 9. Яно Х., Тагути Г. и др. Что такое методы Тагути// Хёдзюнка то хинсицу канри (Япония),— 1988.— № 5. — С. 4—15. 10. “Семь инструментов качества» в Японской экономике. - М.: Издательство стандартов, 1990, 88 с. 11. Павлов В.І., Павліха П.В., Мишко О.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник. – Луцьк: Настир’я, 2002. – 152 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).