Вимірювальний контроль якості

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.019
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Походило Євген Володимирович, д.т.н., професор
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати різновидності вимірювального контролю якості продукції електричної та неелектричної природи); - знати принципи побудови параметричних сенсорів, схеми їхнього з’єднання з вимірювальними колами; - знати найпоширеніші методи, що ґрунтуються на реєстрації електричних характеристик об’єкта контролю; - знати суть та принцип реалізації імітансного методу контролю якості продукції; - знати способи вимірювання електрофізичних параметрів рідин та сипких матеріалів; - вміти вибрати базові зразки для оцінювання якості продукції; - вміти опрацювати отримані результати вимірювального контролю якості; - вміти використовувати як серійні вимірювачі параметрів імітансу широкого застосування для реалізації імітансного контролю якості, так і розробляти нові структури спеціалізованих засобів такого призначення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізити: - Основи метрології та вимірювальної техніки; - Фізико-хімічні вимірювання; - Метрологія та інженерія якості продукції
Короткий зміст навчальної програми: Порівняльний аналіз методів вимірювального контрою якості. Вимірювальний контроль за електрофізичними параметрами та його реалізація діелькометричним, кондуктометричним та імпедансним методами. Класифікація об’єктів кваліметрії, що піддаються вимірювальному контролю. Електричні та математичні моделі двополюсників, якими подаються об’єкти неелектричної природи. Загальні структурні схеми засобів вимірювального контролю якості. Вимірювання параметрів імітансу двополюсників як контроль якості об’єктів кваліметрії. Особливості імітансного контролю показників якості. Методи та засоби вимірювального контролю. Імітансні первинні перетворювачі та їх конструктивні особливості.. Метод з прямим перетворенням “імітанс-напруга” та його реалізація. Теоретичні основи імітансних вимірювань в кваліметрії. Принципи інваріантності в засобах вимірювання імітансу. Принципи побудови векторних перетворювачів та проблеми практичної реалізації. Аналіз похибок вимірювання імітансу та способи їх зменшення. Методичні та інструментальні похибки вимірювання. Перетворювачі для вимірювання об’єктів в режимі заданого струму. Перетворювачі для вимірювання об’єктів в режимі заданої напруги. Синтез структур засобі контролю якості. Засоби контролю об’єктів електричної природи. Засоби контролю об’єктів кваліметрії неелектричної природи.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, контрольна робота (30%) - підсумковий контроль (70%, контрольний захід; письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” №1314-VII від 05.06.2014 р. - ВВР, 2014. - №30. – С.1008. 2. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. - [Чинний від 1995-01-01]. - Київ: Держстандарт України, 1994. – 68 с. 3. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 91 р. (Міжнародний словник з метрології – Основні та загальні поняття і відповідні терміни (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 91 с). 4. ДСТУ 2682-94 ДСЗЄВ. Метрологічне забезпечення. Основні положення, 1995, 16 с. 5. Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, Б.І.Стадник та ін.. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин. Львів, “ Бескид-Біт ”, 2008. 6. Походило Є.В., Хома В.В. CLR з перетворенням «імітанс-напруга». –Львів:Видавництво Львівської політехніки, 20011. – 292с. 7. Походило Є.В. Імітансний контроль якості / Є.В.Походило, П.Г. Столярчук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 164с. 8. Бубела Т.З., Столярчук П.Г., Походило Є.В. та ін. Методи та прилади визначення показників якості продукції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 20012. – 292с. 9. Й. Фрейт. Емкостные датчики неэлектрических величин. Перевод с чешского В.И. Дмитриева. М.-Л., издат. «Энергия», 1966, 160 стр. 10. Вимірювальні перетворювачі (сенсори): підручник /В.М.Ванько, Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, В.О.Яцук, Ю.В.Яцук; за ред. проф. Є.С.Поліщука та проф. В.М.Ванька – Львів: Ви-во Львівської політехніки, 2015.-584 с.

Вимірювальний контроль якості (курсова робота)

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.021
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Походило Є.В., Куць В.Р.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення загальних принципів побудови засобів вимірювального контролю якості об’єктів кваліметрії неелектричної природи за їхніми електрофізичними параметрами.
Завдання: Загальні компетентності: - базові знання фундаментальних розділів математики та фізики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом галузі знань інформаційно-вимірювальних; - здатність виконувати збір, аналіз та систематизацію науково-технічної інформації; - навички роботи з комп’ютером. Спеціальні компетентності: - здатність аналізувати умови проведення вимірювального експерименту та вибирати методи і засоби вимірювання залежно від умов експерименту; - здатність застосовувати сучасне програмне забезпечення для обробки і аналізу результатів вимірювання; - основні принципи побудови алгоритмів моделювання вимірювальних процесів та опрацювання вимірювальної інформації; - організація вимірювального контролю та інженерного експерименту на підприємстві.
Результати навчання: - знати способи вимірювання параметрів комплексного опору та провідності (імітансу) двополюсників, зокрема метод імітансного контролю якості продукції як електричної, так і неелектричної природи; - вміти аналізувати умови проведення вимірювального експерименту та вибирати методи і засоби вимірювання залежно від умов експерименту, застосовуючи сучасне програмне забезпечення для опрацювання і аналізування результатів контролю; - знати основні принципи побудови алгоритмів моделювання вимірювальних процесів та опрацювання вимірювальної інформації; - вміти організувати вимірювальний контроль та інженерний експеримент на підприємстві; -to know methods of measuring the parameters of complex resistance and conductivity (immittance) of bipolar devices, in particular the method of immittance quality control of products of both electrical and non-electrical nature; - be able to analyze the conditions of conducting a measurement experiment and choose methods and means of measurement depending on the conditions of the experiment, using modern software for processing and analyzing the control results; - to know the basic principles of building algorithms for modeling measurement processes and processing measurement information
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 6 Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін Попередні навчальні дисципліни: - метрологія та інженерія якості продукції; - метрологічне забезпечення виробництва Супутні і наступні навчальні дисципліни: - системний аналіз об'єктів кваліметрії; - спеціалізовані системи управління Previous educational disciplines: - metrology and product quality engineering; - metrological support of production Associated and following educational disciplines: - system analysis of quality measurement objects; - specialized management systems
Короткий зміст навчальної програми: Структура дисципліни “Вимірювальний контроль якості” і методика її викладання спрямовані, насамперед, на розгляд питань, які є базовими для впровадження вимірювальних засобів для контролю якості продукції, а саме: - методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю; - розуміння ролі метрології, як науки про вимірювання та їх застосування в кваліметрії; - метрологічні та експлуатаційні характеристики засобів вимірювання електричних та неелектричних величин;
Опис: Особливості розроблення методик оцінювання рівня якості. Основні методи оцінювання якості. Методи визначення коефіцієнтів вагомості показників якості. Вибір базових зразків для оцінювання рівня якості. Методи визначення значень показників якості Екпертні методи оцінювання рівня якості. Принципи оцінювання рівня якості послуг. Порівняльний аналіз методів вимірювального контрою якості. Діелькометричний , імпедансний частотно-дисперсійний, кондуктометричний та імітансний методи контролю якості. Теоретичні основи імітансних вимірювань в кваліметрії. Класифікація об’єктів кваліметрії імітансного контролю. Електричні моделі об’єктів неелектричної природи об’єктів кваліметрії різної природи. Загальні структури вимірювальних засобів імітансного контролю якості. Імітансні первинні перетворювачі та їх конструктивні особливості. Методи та засобів вимірювання імітансу багатоелементних двополюсників. Методичні та інструментальні похибки вимірювання, способи їх зменшення. Синтез структур засобів імітансного контролю якості об’єктів електричної та неелектричної природи
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, контрольна робота - підсумковий контроль (контрольний захід; письмово-усна форма )
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) 30-балів Екзаменаційний контроль (письмова частина ) 70-балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” №1314-VII від 05.06.2014 р. - ВВР, 2014. - №30. – С.1008. 2. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. - [Чинний від 1995-01-01]. - Київ: Держстандарт України, 1994. – 68 с. 3. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 91 р. (Міжнародний словник з метрології – Основні та загальні поняття і відповідні терміни (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 91 с). 4. ДСТУ 2682-94 ДСЗЄВ. Метрологічне забезпечення. Основні положення, 1995, 16 с. 5. Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, Б.І.Стадник та ін.. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин. Львів, “ Бескид-Біт ”, 2008. 6. Походило Є.В., Хома В.В. CLR з перетворенням «імітанс-напруга». –Львів:Видавництво Львівської політехніки, 20011. – 292с. 7. Походило Є.В. Імітансний контроль якості / Є.В.Походило, П.Г. Столярчук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 164с. 8. Бубела Т.З., Столярчук П.Г., Походило Є.В. та ін. Методи та прилади визначення показників якості продукції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 20012. – 292с. 9. Й. Фрейт. Емкостные датчики неэлектрических величин. Перевод с чешского В.И. Дмитриева. М.-Л., издат. «Энергия», 1966, 160 стр. 10. Вимірювальні перетворювачі (сенсори): підручник /В.М.Ванько, Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, В.О.Яцук, Ю.В.Яцук; за ред. проф. Є.С.Поліщука та проф. В.М.Ванька – Львів: Ви-во Львівської політехніки, 2015.-584 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).