Розвиток методів і засобів контролю якості

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.024
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Походило Євген Володимирович, проф.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення нових методів та засобів контролю якості продукції з використанням інформаційно-вимірювальних технологій
Завдання: За результатами вивчення дисципліни фахівець повинен знати: - принципи побудови та особливості ємнісних та індуктивних сенсорів, їхні електричні та математичні моделі; - суть імпедансного та адмітансного методів контролю якості продукції неелектричної природи; - способи вимірювання параметрів імпедансу та адмітансу двополюсників, якими подаються об’єкти контролю
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здатним продемонструвати наступні програмні результати навчання: - вміти аналізувати умови проведення контролю якості та вибирати сучасні методи і засоби для його реалізації; - вміти застосовувати сучасне програмне забезпечення для опрацювання і аналізу результатів контролю якості; - вміти вибрати стандартні зразки контрольованої продукції; - організувати контроль якості продукції з використанням інформаційно-вимірювальних технологій на підприємстві
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю Кваліметрія Опрацювання результатів вимірювань
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Розвиток методів та засобів контролю якості” є вибірковою дисципліною для професійної та практичної підготовки магістрів за спеціалізацією 152.06 “Якість, стандартизація та сертифікація”. Дисципліна містить лекційний курс, лабораторні роботи, практичні заняття та курсову роботу
Опис: Вимірювання параметрів імітансу двополюсників як контроль якості об’єктів кваліметрії неелектричної природи. Класифікація об’єктів кваліметрії, що піддаються вимірювальному контролю. Порівняльний аналіз методів контролю якості продукції з використанням інформаційно- вимірювальних технологій. Контроль якості за електрофізичними параметрами та його реалізація діелькометричним, кондуктометричним та імпедансним методами. Електричні та математичні моделі двополюсників, якими подаються об’єкти неелектричної природи. Реалізація відносного методу контролю якості продукції неелектричної природи.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль ; - проведення семестрового заліку та екзамену ; - захист курсової роботи і диференційований залік за результатами її виконання та захисту; - іспит, за результатами засвоєння матеріалу курсу.
Критерії оцінювання результатів навчання: Усне опитування, контрольна робота (30%) Підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. 2. Куць В.Р., Столярчук П.Г., Друзюк В.М. Кваліметрія. Навч. Посібник – В-во Львівської політехніки, 2012 – 282 с. 3. Походило Є.В. Імітансний контроль якості / Є.В.Походило, П.Г. Столярчук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 164с. 4. Бубела Т.З., Столярчук П.Г., Походило Є.В. та ін. Методи та прилади визначення показників якості продукції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 20012. – 292с. 5. Вимірювальні перетворювачі (сенсори): підручник /В.М.Ванько, Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, В.О.Яцук, Ю.В.Яцук; за ред. проф. Є.С.Поліщука та проф. В.М.Ванька – Львів: Ви-во Львівської політехніки, 2015.- 584 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Розвиток методів і засобів контролю якості (курсова робота)

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.026
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Походило Євген Володимирович, проф.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення нових методів та засобів контролю якості продукції з використанням інформаційно-вимірювальних технологій
Завдання: За результатами вивчення дисципліни фахівець повинен знати: - принципи побудови та особливості ємнісних та індуктивних сенсорів, їхні електричні та математичні моделі; - суть імпедансного та адмітансного методів контролю якості продукції неелектричної природи; - способи вимірювання параметрів імпедансу та адмітансу двополюсників, якими подаються об’єкти
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здатним продемонструвати наступні програмні результати навчання: - вміти аналізувати умови проведення контролю якості та вибирати сучасні методи і засоби для його реалізації; - вміти застосовувати сучасне програмне забезпечення для опрацювання і аналізу результатів контролю якості; - вміти вибрати стандартні зразки контрольованої продукції; - організувати контроль якості продукції з використанням інформаційно-вимірювальних технологій на підприємстві
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю Кваліметрія Опрацювання результатів вимірювань
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Розвиток методів та засобів контролю якості” є вибірковою дисципліною для професійної та практичної підготовки магістрів за спеціалізацією 152.06 “Якість, стандартизація та сертифікація”. Дисципліна містить лекційний курс, лабораторні роботи, практичні заняття та курсову роботу
Опис: Вимірювання параметрів імітансу двополюсників як контроль якості об’єктів кваліметрії неелектричної природи. Класифікація об’єктів кваліметрії, що піддаються вимірювальному контролю. Порівняльний аналіз методів контролю якості продукції з використанням інформаційно- вимірювальних технологій. Контроль якості за електрофізичними параметрами та його реалізація діелькометричним, кондуктометричним та імпедансним методами. Електричні та математичні моделі двополюсників, якими подаються об’єкти неелектричної природи. Реалізація відносного методу контролю якості продукції неелектричної природи.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль ; - проведення семестрового заліку та екзамену ; - захист курсової роботи і диференційований залік за результатами її виконання та захисту; - іспит, за результатами засвоєння матеріалу курсу.
Критерії оцінювання результатів навчання: Усне опитування, контрольна робота (30%) Підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. 2. Куць В.Р., Столярчук П.Г., Друзюк В.М. Кваліметрія. Навч. Посібник – В-во Львівської політехніки, 2012 – 282 с. 3. Походило Є.В. Імітансний контроль якості / Є.В.Походило, П.Г. Столярчук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 164с. 4. Бубела Т.З., Столярчук П.Г., Походило Є.В. та ін. Методи та прилади визначення показників якості продукції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 20012. – 292с. 5. Вимірювальні перетворювачі (сенсори): підручник /В.М.Ванько, Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, В.О.Яцук, Ю.В.Яцук; за ред. проф. Є.С.Поліщука та проф. В.М.Ванька – Львів: Ви-во Львівської політехніки, 2015.- 584 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).