Спеціалізовані системи управління

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.O.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Доцент кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій Куць Віктор Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є вивчення загальних принципів побудови спеціалізованих та інтегрованих систем управління на підприємствах, які відповідають вимогам національних та міжнародних стандартів
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх можливі наслідки й брати відповідальність за результатами діяльності власної та своєї команди; Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності; Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу та інших методів; Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у міжнародному середовищі; фахових: Здатність застосовуючи сучасні методики та програмне забезпечення наукових досліджень розробляти робочі гіпотези, будувати теоретичні моделі об’єкта досліджень та обґрунтовувати прийняті припущення; Здатність застосовувати методи інженерії якості для контролю та діагностування технологічних процесів, забезпечувати технічний контроль виробництва. Здатність розробляти і впроваджувати нормативні документи із забезпечення якості на підприємствах. Здатність розробляти і впроваджувати спеціалізовані та інтегровані системи управління в господарській діяльності.
Результати навчання: Знання вітчизняного і зарубіжного досвіду спеціалізованих та інтегрованих систем управління Знання принципів спеціалізованих систем управління, структури і вимог національних і міжнародних стандартів, особливостей розроблення та впровадження систем управління в різних галузях промисловості Уміння ідентифікувати та оцінювати небезпечні чинники, ризики, контрольні точки та суттєвих споживачів енергії Уміння підготувати систему управління до сертифікації, а також поліпшувати чинну на підприємстві систему управління; розробляти коригувальні заходи щодо усунення причин невідповідностей
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системи управління якістю за ISO 9000 Метрологія та інженерія якості продукції Системи екологічного управління та сталий розвиток
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про курс, законодавчо-правова та нормативна база у галузі спеціалізованих систем управління. Розроблення системи управління на хімічних, фармацевтичних і харчових підприємствах, їхня специфіка. Система стандартів з безпеки праці та життєдіяльності населення на базі OHSAS. Законодавчо-правова та нормативна база у галузі безпеки харчової продукції. Її випробування на безпечність. Вимоги стандартів до хіміко-аналітичних досліджень наркотичних і токсичних речовин у харчових продуктах. Метрологічне забезпечення визначення пестицидів у харчовій продукції. Принципи та способи встановлення граничнодопустимих концентрацій небезпечних речовин у харчах. Система стандартів з безпеки та якості харчової продукції (НАССР). Метрологічне забезпечення визначення вмісту генетично-модифікованих організмів. Види спеціальних вимірювань, критерії аналітичних досліджень і випробувань харчів. Загальні принципи випробувань параметрів безпеки та якості харчової продукції. Валідація методик аналітичних вимірювань для проведення робіт з сертифікації харчової продукції.
Опис: Призначення, мета та завдання курсу. Основні поняття, терміни та визначення. Завдання, які вирішують спеціалізовані системи управління. Сучасні вимоги до методів управління системами. Огляд нормативної бази. Обгрунтування доцільності запровадження систем управління професійною безпекою. Основні чинники ефективності системи управління професійною безпекою. Основні етапи створення системи управління гігієною та безпекою праці на основі стандарту OHSAS 18001. Принципи системи НАССР. Підготовчий етап розроблення плану НАССР. Проведення аналізу небезпечних чинників. Визначення критичних точок контролю. Встановлення граничних значень. Встановлення системи моніторингу. Встановлення коригувальних дій. Встановлення процедур перевірки (аудиту). Встановлення документування та реєстрації даних. Сертифікація системи НАССР. Впровадження системи енергоменеджменту. Розроблення інформації про використання енергії і плани. Поняття рівня енергоефективності. Переваги енергоефективності в промисловості. Зобов`язання з енергоефективності. План з енергоефективності. Суттєве використання енергії. Показники рівня енергоефективності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - виконання практичних робіт, тестів, вибіркове усне опитування; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – тестовий контроль, усна компонента
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 40 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Єделев Д.А. Аналіз небезпечних факторів – ключовий елемент системи НАССР / Д.А. Єлелев, В.А. Матисон, М.А. Прокопова, та ін. // Харчова промисловість. – 2015. – №2. – с. 26-30. 2. Метрологія та вимірювальна техніка / Під ред. Є. Поліщука. – 2-е вид., доп. та переробл. – Л.: Вид-во НУЛП, 2012. – 544 с. 3. ДСТУ ISO 9001-2009. Системи управління якістю. Вимоги. – Введ. 01.10.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 28 с. 4. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – Введ. 01.10.2001.– К.: Держстандарт України,2001.–52с. 5. НААСР: Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю. Підручник. – К.: Всесвітня лабораторія, 2002. – 275 с. 6. Кеннет Е., Стівенсон Т., Дейн Б. НАССР. Організація програм аналізу небезпечних чинників та критичні точки контролю. Посібник для практичних занять. К.: Всесвітня лабораторія, 2002. – 184 с. 7. Ванько В.М., Столярчук П.Г. Метод оцінки якості продукції та послуг за допомогою теорії матриць // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – №67. – С. 108-114. 8. ДСП 4.4.4-011-98. Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. 9. ДСТУ ISO 22000-2007. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимогои до будь-яких організацій харчового ланцюга. Введ. 01.10.2007. К.: Держстандарт України,2001. – 52с. 10. Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи щодо управління якістю: стан, тенденції та перспективи / Ф. Грищенко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – №4. – с. 3-12. 11. Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки. Затверджена Законом України №2455 – IV від 03 березня 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 13 квітня. – Орієнтир. №14. – с. 1. 12. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Вдосконалення контролю якості тютюну за допомогою томографічних вимірювань // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. №5 (98). – С. 18-22. 13. Бондар О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку української системи технічного регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки / О.І. Бондар, С.В. Берзіна // Вісник екологічної безпеки. – 2012. – №9. – с. 30-33. 14. Байцар Р.І., Ванько В.М., Ванько М.М. Матричний метод оцінки якості питної води на основі чинної нормативно-технічної документації // Вимірювальна техніка та метрологія. – №70. 2009. – С. 191-195. 15. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Введ. 01.01.1984. – М: Госстандарт, 1984. – 38 с. 16. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Введ. 01.01.1986. – М: Госстандарт, 1986. – 13 с. 17. Байцар Р.И., Ванько В.М., Ванько М.М. Усовершенствование мониторинга качества питьевой воды в системах предоставления услуг // Труды Междунар. Конф. «Научно-технический прогресс и современная авиация».– 2009. – Т.1. Баку (Азербайджан). – С. 76-78. 18. Водний кодекс України // http://www.ukr-law.com.ua/general/codes/24-water/. 19. ДСТУ Б А.1.1-110-94. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. – Введ. 12.04.1994. – К.: Держстандарт України, 1994. – 42 с. 20. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Введ. 14.12.1994. – К.: Держстандарт України, 1994. – 32 с. 21. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Удосконалення контролю якості тютюнової сировини за допомогою ємнісних перетворювачів // Biсник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». – №665. – 2010 .– С.91-95. 22. Labview Real-Time 8. Розроблення додатків. Навчальний курс. National Instruments Corporation. – 433 c. [http/ ni.com].
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Спеціалізовані системи управління (курсова робота)

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.E.022
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Доцент кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій Куць Віктор Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є вивчення загальних принципів побудови спеціалізованих та інтегрованих систем управління на підприємствах, які відповідають вимогам національних та міжнародних стандартів
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх можливі наслідки й брати відповідальність за результатами діяльності власної та своєї команди; Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності; Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу та інших методів; Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у міжнародному середовищі; фахових: Здатність застосовуючи сучасні методики та програмне забезпечення наукових досліджень розробляти робочі гіпотези, будувати теоретичні моделі об’єкта досліджень та обґрунтовувати прийняті припущення; Здатність застосовувати методи інженерії якості для контролю та діагностування технологічних процесів, забезпечувати технічний контроль виробництва. Здатність розробляти і впроваджувати нормативні документи із забезпечення якості на підприємствах. Здатність розробляти і впроваджувати спеціалізовані та інтегровані системи управління в господарській діяльності.
Результати навчання: Знання вітчизняного і зарубіжного досвіду спеціалізованих та інтегрованих систем управління Знання принципів спеціалізованих систем управління, структури і вимог національних і міжнародних стандартів, особливостей розроблення та впровадження систем управління в різних галузях промисловості Уміння ідентифікувати та оцінювати небезпечні чинники, ризики, контрольні точки та суттєвих споживачів енергії Уміння підготувати систему управління до сертифікації, а також поліпшувати чинну на підприємстві систему управління; розробляти коригувальні заходи щодо усунення причин невідповідностей
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системи управління якістю за ISO 9000 Метрологія та інженерія якості продукції Системи екологічного управління та сталий розвиток
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про курс, законодавчо-правова та нормативна база у галузі спеціалізованих систем управління. Розроблення системи управління на хімічних, фармацевтичних і харчових підприємствах, їхня специфіка. Система стандартів з безпеки праці та життєдіяльності населення на базі OHSAS. Законодавчо-правова та нормативна база у галузі безпеки харчової продукції. Її випробування на безпечність. Вимоги стандартів до хіміко-аналітичних досліджень наркотичних і токсичних речовин у харчових продуктах. Метрологічне забезпечення визначення пестицидів у харчовій продукції. Принципи та способи встановлення граничнодопустимих концентрацій небезпечних речовин у харчах. Система стандартів з безпеки та якості харчової продукції (НАССР). Метрологічне забезпечення визначення вмісту генетично-модифікованих організмів. Види спеціальних вимірювань, критерії аналітичних досліджень і випробувань харчів. Загальні принципи випробувань параметрів безпеки та якості харчової продукції. Валідація методик аналітичних вимірювань для проведення робіт з сертифікації харчової продукції.
Опис: Призначення, мета та завдання курсу. Основні поняття, терміни та визначення. Завдання, які вирішують спеціалізовані системи управління. Сучасні вимоги до методів управління системами. Огляд нормативної бази. Обгрунтування доцільності запровадження систем управління професійною безпекою. Основні чинники ефективності системи управління професійною безпекою. Основні етапи створення системи управління гігієною та безпекою праці на основі стандарту OHSAS 18001. Принципи системи НАССР. Підготовчий етап розроблення плану НАССР. Проведення аналізу небезпечних чинників. Визначення критичних точок контролю. Встановлення граничних значень. Встановлення системи моніторингу. Встановлення коригувальних дій. Встановлення процедур перевірки (аудиту). Встановлення документування та реєстрації даних. Сертифікація системи НАССР. Впровадження системи енергоменеджменту. Розроблення інформації про використання енергії і плани. Поняття рівня енергоефективності. Переваги енергоефективності в промисловості. Зобов`язання з енергоефективності. План з енергоефективності. Суттєве використання енергії. Показники рівня енергоефективності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - виконання практичних робіт, тестів, вибіркове усне опитування; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – тестовий контроль, усна компонента
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 40 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Єделев Д.А. Аналіз небезпечних факторів – ключовий елемент системи НАССР / Д.А. Єлелев, В.А. Матисон, М.А. Прокопова, та ін. // Харчова промисловість. – 2015. – №2. – с. 26-30. 2. Метрологія та вимірювальна техніка / Під ред. Є. Поліщука. – 2-е вид., доп. та переробл. – Л.: Вид-во НУЛП, 2012. – 544 с. 3. ДСТУ ISO 9001-2009. Системи управління якістю. Вимоги. – Введ. 01.10.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 28 с. 4. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – Введ. 01.10.2001.– К.: Держстандарт України,2001.–52с. 5. НААСР: Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю. Підручник. – К.: Всесвітня лабораторія, 2002. – 275 с. 6. Кеннет Е., Стівенсон Т., Дейн Б. НАССР. Організація програм аналізу небезпечних чинників та критичні точки контролю. Посібник для практичних занять. К.: Всесвітня лабораторія, 2002. – 184 с. 7. Ванько В.М., Столярчук П.Г. Метод оцінки якості продукції та послуг за допомогою теорії матриць // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – №67. – С. 108-114. 8. ДСП 4.4.4-011-98. Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. 9. ДСТУ ISO 22000-2007. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимогои до будь-яких організацій харчового ланцюга. Введ. 01.10.2007. К.: Держстандарт України,2001. – 52с. 10. Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи щодо управління якістю: стан, тенденції та перспективи / Ф. Грищенко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – №4. – с. 3-12. 11. Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки. Затверджена Законом України №2455 – IV від 03 березня 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 13 квітня. – Орієнтир. №14. – с. 1. 12. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Вдосконалення контролю якості тютюну за допомогою томографічних вимірювань // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. №5 (98). – С. 18-22. 13. Бондар О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку української системи технічного регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки / О.І. Бондар, С.В. Берзіна // Вісник екологічної безпеки. – 2012. – №9. – с. 30-33. 14. Байцар Р.І., Ванько В.М., Ванько М.М. Матричний метод оцінки якості питної води на основі чинної нормативно-технічної документації // Вимірювальна техніка та метрологія. – №70. 2009. – С. 191-195. 15. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Введ. 01.01.1984. – М: Госстандарт, 1984. – 38 с. 16. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Введ. 01.01.1986. – М: Госстандарт, 1986. – 13 с. 17. Байцар Р.И., Ванько В.М., Ванько М.М. Усовершенствование мониторинга качества питьевой воды в системах предоставления услуг // Труды Междунар. Конф. «Научно-технический прогресс и современная авиация».– 2009. – Т.1. Баку (Азербайджан). – С. 76-78. 18. Водний кодекс України // http://www.ukr-law.com.ua/general/codes/24-water/. 19. ДСТУ Б А.1.1-110-94. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. – Введ. 12.04.1994. – К.: Держстандарт України, 1994. – 42 с. 20. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Введ. 14.12.1994. – К.: Держстандарт України, 1994. – 32 с. 21. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Удосконалення контролю якості тютюнової сировини за допомогою ємнісних перетворювачів // Biсник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». – №665. – 2010 .– С.91-95. 22. Labview Real-Time 8. Розроблення додатків. Навчальний курс. National Instruments Corporation. – 433 c. [http/ ni.com].
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).