Історія мір та метрології

Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Код дисципліни: 7.152.06.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Прохоренко Сергій Вікторович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання знань та умінь по використання методик виміру та розуміння того, як ці процеси, що мають місце у досліджуваних структурах (або є навмисно ініційовані самим дослідником) корелюють із зміною фізико-технічних характеристик досліджуваного матеріалу/структури.
Завдання: *Загальні компетентності: - здатність виконувати технічні операції при випробовуванні, перевірці, калібруванні та інших операціях метрологічної діяльності; - Здатність генерувати нові ідеї (креативність). - Здатність спілкуватися, ставити задачі системам AI-пошуку іноземною технічною мовою - здатністю виконувати збір, аналіз та систематизацію науково- технічної інформації з різних джерел та з використанням агентів з штучною інтелігенцією * фахові компетентності: - здатність планувати і здійснювати інформаційно-технічне забезпечення діяльності з метрології, стандартизації, оцінювання відповідності, випробувань, контролю, управління якістю; - здатність застосовувати методи інженерії якості для вимірювань і діагностування типових технологічних об’єктів та процесів; - здатність розробляти і застосовувати методи і засоби контролю якості продукції та послуг; - здатність розробляти методики проведення експериментів і проводити експерименти на діючих макетах і зразках комп’ютеризованих діагностичних систем та їх підсистем, обробляти результати із застосуванням сучасних інформаційних технологій і технічних засобів.
Результати навчання: -Мати здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі автоматизації та приладобудування, метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, комп’ютеризованого технічного діагностування, метрологічного забезпечення приладами та засобами вимірювань, їх метрологічної перевірки і калібрування, що передбачає застосування метрології для вирішення прикладних діагностичних завдань галузей народного господарства; - вміти організувати та провадити вимірювання, технічний контроль і випробування; - вміти використовувати інформаційні технології при підбиранні та розробці програмного забезпечення для опрацювання вимірювальної інформації; - вміти пояснити та описати принципи побудови обчислювальних та вимірювальних підсистем та модулів, що використовуються при вирішення вимірювальних задач; - вміти встановлювати раціональну номенклатуру метрологічних характеристик засобів вимірювання для отримання результатів вимірювання з заданою точністю; - знати та вміти використовувати сучасну елементну базу при підтасовуванню комплекту, розробці та проєктуванні вузлів інформаційно-вимірювальної техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи метрології та вимірювальної техніки - Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки
Короткий зміст навчальної програми: Підготовка студентів до інженерної діяльності з усвідомлення апробованих шляхів підбору або розробки вимірювальних систем; завдання - вивчення основних принципів побудови сенсорів, ознайомлення з рівнем фізичних явищ, які лежать в основі функціонування різноманітних сенсорів, що дають змогу зареєструвати досліджувані процеси. Ознайомлення з засадами: -Схема заміни у людини Інформації про Явища на Враження та Дії -Мова Метрології -Сприйняття Усної Наукової Мови: Стратегії Розуміння Смислової Інформації Навіть побіжний погляд на проблему сприйняття і розуміння наукової мови дозволяє зробити висновок, що цей процес істотного відрізняється від процесу сприйняття і розуміння повсякденної мови. Відмінності торкаються не лише стратегій освоєння різних за предметним змістом мовних продуктів, задіювання в процесі обробки мультивекторних зв’язок інформації. При сприйнятті повсякденної мови слухач в основному задіює свій індивідуальний внутрішній лексикон, одиницями якого є слова, словосполучення, мовні стереотипи і мовні кліше, моделі словосполучень і пропозицій, які в процесі сприйняття ув'язуються між собою у вербальні мережі/ланки. При сприйнятті наукової мови слухач задіює зв’язки вищої складності, оперуючи “в’язанками смислів”. Тому величезну роль в процесі сприйняття наукової мови та/(а також) розізнання термінів має індивідуальний досвід та когнітивна (знаннєва) база слухача. Прикладами вдалої передачі (тобто сприйняття/засвоєння) інформації є підвищення швидкості і продуктивності упізнання термінів під впливом раніше засвоєного релевантного досвіду, феномен "немиттєвого інсайту/озаріння“ слухача, здатність мислити (та сприймати складний науковий текст) “аналогічно”/(тобто за-аналогією) і т. д. *Загальні проблеми моделювання Як усі засоби і методи, моделі можуть привести до помилок. Ефективність моделі може бути знижена дією низки потенційних завад. *Дерево Рішень - це графічна схема того, до якого вибору в майбутньому приведе нас прийняте рішення. *Етапи Створення Засобів Вимірювання. Відображення Процесу аж до Створення Мірної Частини. *Специфіка Вимірювання Фізичних Величин в Нанометровому Діапазоні. *Прекурсори (предвозвісники): Космоліфта *наноТермометрія, *Дослідження сенсорів, перетворювачів фізичних величин та актуаторів, побудованих з використанням досягнень нанотехнологій, у інформаційно-вимірювальній техніці
Опис: Вимірювальний процес як його Структура та Елементи. Класифікація методів вимірювання параметрів Метрологія та Науки про Вимірювання Методи вимірювань Калібрування та стандарти Вимірювання електричних величин Вимірювання часу і частоти Вимірювання сили, маси, крутного моменту, нахилу і прискорення Магнітні вимірювання Вимірювання твердості Вимірювання геометричних величин Температурні та теплові вимірювання Вимірювання тиску та вакууму Вимірювання вібрації та шуму Вимірювання витрат Хімічні вимірювання Квантові вимірювання та фотоніка Акустика та ультразвукові вимірювання Екологічні вимірювання Вимірювання потужності та енергії Вимірювання людських функцій та характеристик Вимірювання в біології та медицині Математичні інструменти для вимірювань Оптичні та радіаційні вимірювання Мікрохвильові вимірювання Віртуальні інструменти та системи збору даних Вимірювання та стандартизація програмного забезпечення Вимірювальні системи Розподілені вимірювання Аналого-цифрові перетворювачі, Цифрова і змішана обробка сигналів Аналіз і вимірювання форми сигналу Науково-промислове обладнання Кібер-фізичні системи та Інтернет Речей Експериментальна робо-механіка Вимірювання в робототехніці Метрологія в галузі харчових продуктів і харчування Інтелектуальні та комп'ютерні прилади Надійність приладових та вимірювальних систем Нанометрологія
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль знань студентів під час проведення занять; - оцінювання виконання практично-дослідницьких робіт; - проведення семестрового заліку.
Критерії оцінювання результатів навчання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі Заліковий контроль (письмова частина) {50-балів} Заліковий контроль (усна частина) {35-балів} Практичні заняття {15-балів}
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: "Історія науки та техніки" С. І. Пономар "Історія приладобудування та метрології" Л. М. Лисенко, М. І. Воловода "Мірництво в Україні" В. В. Григорович "Історія мір та вимірювань" Ф. Г. Шестопал "Історія метрології" Б. Барселл "Енциклопедія метрології" Б. Барселл "Енциклопедичний словник метрології" С. І. Пономар "The Measure of All Things: The Seven-Year Odyssey and Hidden Error That Transformed the World" by Ken Alder "The Great Physicists from Galileo to Einstein" by George Gamow "The Story of Measurement" by Andrew Robinson "Measurement" by Paul Lockhart "Measurement: Its Concepts, Theories, and Problems" by Krister Segerberg "The Measure of All Things: The Seven-Year Odyssey and Hidden Error That Transformed the World" by Ken Alder "Measuring America: How an Untamed Wilderness Shaped the United States and Fulfilled the Promise of Democracy" by Andro Linklater "The International System of Units (SI)" published by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) "Metrology: From Physics Fundamentals to Quality of Life" edited by D. B. Newell, P. T. Olsen, and W. D. Phillips "Introduction to Metrology and Quality Control" by Harry M. Pollock
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).