Інтелектуальна власність

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Микитюк Н.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати значення і сутність інтелектуальної власності; види промислової власності; критерії інтелектуальної власності; нормативно-правові акти із захисту творів науки, літератури. мистецтва; диференціацію правової бази в залежності від об’єкта інтелектуальної власності.; авторське право і суміжні права; як здійснюється міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності, етапи виникнення правової бази захисту інтелектуальної власності • уміти визначати, що відноситься до об’єктів інтелектуальної власності; працювати з джерелами захисту права інтелектуальної власності України; застосовувати набуті знання з захисту інтелектуальної власності у професійній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному і економічному житті; визначити правову охорону складових частин синтетичного комплексного твору інтелектуальної творчості; визначати зміст і послідовність практичних дій із захисту інтелектуальної власності; оцінювати межі параметрів твору з метою недопущення плагіату
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством». • кореквізит: - «Інноваційний розвиток підприємства»
Короткий зміст навчальної програми: Поняття інтелектуальної власності і система її правової охорони. Становлення законодавства України про інтелектуальну власність. Авторське право та суміжні права. Патентне право. Право промислової власності. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності. Розпорядження правами інтелектуальної власності. Ліцензійна діяльність у науково-технічній сфері. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): усне опитування на практичних заняттях, виконання контрольної роботи, тестовий контроль, інші обов’язкові індивідуальні роботи - контрольний захід (70%): письмове тестування
Рекомендована література: 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-НІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 2. Митний кодекс України від 11.07.2002 року № 92-ІУ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІУ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-І V. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 5. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 672 с. 6. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник/ І.І.Верба, В.О.Коваль; за ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 262 с. 7. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / Г.М. Остапович, О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фоміна.-К.:КНТЕУ,2012.-456с. 8. Мокій А.І. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права : навчальний посібник / А.І. Мокій, І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова. – Львів: Магнолія-2006, 2012. – 271 с. 9. Облік об’єктів інтелектуальної власності та прав користування у складі нематеріальних активів:Навчальний посібник / За ред. Жука В.М., Бездушної Ю.С. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. - 188 с. 10. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с. 2. Інтелектуальне право України /за ред. О.С.Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 с. 3. Капінос М.М. Інтелектуальна власність: підруч. для студентів ВНЗ / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 347 с. 11. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 274 с. 5. Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с. 12. Економіка інтелектуальної власності : науково-методичні матеріали для підготовки докторантів, аспірантів і магістрів за напрямом «Інтелектуальна власність» / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2015. – 120 с.