Облік і звітність у корпораціях

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., професор Яремко Ігор Йосафатович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення змістового модуля студент повинен: – засвоїти: порядок формування показників у системі бухгалтерського обліку для забезпечення публічної корпоративної звітності за принципами, виробленими у міжнародній практиці. – уміти: сформувати інформаційну базу на основі стандартизованих показників бухгалтерського обліку для забезпечення процесу корпоративної звітності вітчизняними підприємствами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: Бухгалтерський облік управлінні підприємством – корреквізити: Організація бухгалтерського обліку
Короткий зміст навчальної програми: Особливості обліку і звітності підприємств корпоративного типу. Приведення фінансової звітності вітчизняних корпоративних утворень до міжнародних стандартів фінансової звітності.Використання фінансової і корпоративної звітності на фондових і фінансових ринках.Конвергенція стандартів фінансової і корпоративної звітності та стандатів оцінки. Облік власного капіталу. Ринкова і балансова вартість власного капіталу господарського суб’єкта: паритети цінотворення. Облік, розподіл і використання фінансових результатів у публічних корпораціях.Консолідація фінансових звітів складноструктурних корпорацій. Материнська й дочірні фірми – формування фінансових і корпоративних звітів.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль 40% (виконання практичних завдань, виконання контрольної роботи) – підсумковий контроль 60% (виконання залікового контролю)
Рекомендована література: 1. Лучко М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 360 с. 2. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 c. 3. Левицька С.О. Звітність підприємств: підручник / С.О. Левицька, Я.В. Лебедзевич, О.О. Осадча. – Острог : НУ “Острозька академія”, 2012. – 230 с. 4. Лень В.С. Звітність підприємства: підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Каравела, 2010. – 672 с. 5. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навч. посіб. – К.: НУХТ, 2012. – 335 с. 6. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: навч-практ. посібник / В.М. Костюченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528с. 7. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.