Організація і методика аудиту

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.4
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: канд. екон. наук, доц. Чубай Володимир Миколайович, Литвиненко Наталя Олександрівна.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання теоретичних, методологічних та практичних засад організації і здійснення аудиту об’єктів, відображених у фінансовій звітності; - знання міжнародних та національних законодавчо-нормативних вимог щодо організації та здійснення аудиту, контролю його якості; - знання порядку і особливостей організації та здійснення аудиту в комп’ютерному середовищі; - розуміння сутності професійного судження та аудиторських процедур, а також порядку їх застосування в процесі організації і проведення аудиту; - вміння організовувати аудиторську перевірку на підприємстві, визначати необхідний набір аудиторських процедур; - вміння здійснювати аудит активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат та доходів тощо; - вміння аналізувати інформацію, одержану під час аудиторської перевірки, і формулювати на основі неї достовірні висновки (звіти); - вміння організовувати систему внутрішнього аудиту на підприємстві для підвищення ефективності контролю за його діяльністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: «Аудит», «Фінансовий облік», «Звітність підприємств». - кореквізити: «Судово-бухгалтерська експертиза».
Короткий зміст навчальної програми: Організація аудиторського процесу: етапи, об’єкти, методи. Організація і контроль якості діяльності ауди¬торської фірми і праці аудиторів. Методика аудиту установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства. Аудиторська перевірка необоротних активів. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. Методика аудиту запасів. Методика аудиту довгострокових зо¬бов’язань підприємства. Методика аудиту короткострокових зо¬бов’язань підприємства. Методика аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг. Формування і функціонування системи внутрішнього аудиту підприємства.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, розв’язування задач, виконання домашніх індивідуальних завдань. - Підсумковий контроль (70%, екзаменаційний контроль): письмова та усна компонента.
Рекомендована література: - Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика: Навч. посіб. – К.: «Алерта», 2012. – 664с.; - Рудницький В.С. Організація і методика аудиту: підручник / В.С. Рудницький, З.О. Душко. – К.: УБС НБУ, 2014. – 479 с.; - Аудит: підручник / за заг. ред. д.е.н., професора Петрик О. А., К.: АПУ, 2015. – 504с.