Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.1
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Тивончук Олена Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: теорію, методологію, практику формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством; теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством; порядок формування бухгалтерської звітності для управління підприємством; сутність професійного судження та порядок його застосування в бухгалтерському обліку уміти: класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління; організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації; здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності; формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом; оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність; застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Звітність підприємств; кореквізити: Організація обліку
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень. Облікова політика в ціноутворенні. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): розв’язування задач, усне опитування, тестування у віртуальному середовищі; підсумковий контроль (70%, іспит): тестові завдання, усна компонента.
Рекомендована література: Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: конспект лекцій / Л.М. Пилипенко, М.І. Диба. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.– 96 с. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. - Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2017. - 416 с. Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : Монографія / М.В. Корягін. – Львів: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 62 с. Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 260 с.