Фінансовий аналіз

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.5
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Кіндрацька Галина Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання та розуміння особливостей фінансового аналізу; • здатність продемонструвати знання порядку та методики проведення фінансового аналізу підприємницької діяльності для потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів; • приймати рішення в сфері організації та управління аналітичною роботою для максимізації ефективності діяльності підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності; • організовувати роботу, спрямовану на отримання нових знань в сфері фінансового аналізу, виходячи із актуальності й значення проблеми для певного економічного суб’єкта; • розробляти й реалізовувати методики фінансового аналізу, використовуючи сучасні методи і технології організації такої діяльності; • застосовувати творчі здібності до формування принципово нових рішень за результатами фінансового аналізу ; • уміння творчо, нестандартно, продуктивно мислити.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фінансовий облік І; Фінансовий облік ІІ; Аналіз господарської діяльності; Кореквізити: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи фінансового аналізу. Загальне оцінювання фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. Аналіз грошових потоків. Аналіз ефективності використання капіталу. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабли¬вості підприємства. Короткостроковий прогноз фінансового стану під¬приємства. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних під¬приємств та запобігання їх банкрутству.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування і виконання розрахункових завдань на практичних заняттях, захист розрахункової роботи; Екзаменаційний контроль (60%): 50% тестова компонента та 10% усна компонента
Рекомендована література: 1. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с. 2. Тринька Л.Я., Іванчук (Липчанська) О.В.Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с. 3. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. – Полтава : ПДАА, 2016. – 432 с. 4. Лучко М.Р. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 304 с. 5. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності: підручник. / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 320 с.