Фінансовий моніторинг

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.04.E.42
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., доц. Скаско Олег Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знання Міжнародних стандартів у сфері організації здійснення фінансового моніторингу; знання Національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; знання прав та відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу; знання та вміння порядку організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу; вміння виявляти, реєструвати та передавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; знання та вміння управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму; знання відповідальності за порушення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: - Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, - Аудит оподаткування підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародні стандарти у сфері організації здійснення фінансового моніторингу. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Права та відповідальність суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Організація міжнародного співробітництва з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів і фінансування тероризму. Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (100%): усне опитування, робота на практичних заняттях, контрольна робота, заліковий тестовий контроль.
Рекомендована література: 1. Внукова Н.М. Фінансовий моніторинг : навчальний посібник / Н.М. Внукова, Ж.О. Андрійченко : Харків : Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 312 с. 2. Розвиток національної системи фінансового моніторингу / [Т.І. Єфименко ... [та ін.] : Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 378 с. 3. Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навчальний посібник / С.Б. Єгоричева : Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 291 с. 4. Чижмарь К.І., Гаєвський І. М. Фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності: Методичні матеріали. – Київ: КНТ, 2016. – 87 с. 5. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг : ризик-орієнтований підхід : монографія / О.О. Глущенко, І.Б. Семеген ; за загальною редакцією Р.А. Слав’юка : Київ : УБС НБУ, 2014. – 386 с.