Податкове планування

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.04.E.41
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: професор Загородній Анатолій Григорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання теорії, методології, практики податкового планування для вирішення управлінських задач; • знання та розуміння особливостей наукового способу пізнання в процесі податкового планування; • здатність продемонструвати поглиблені знання новітніх технологій та інструментів податкового планування; • уміння адаптувати міжнародний досвід організації та реалізації податкового планування до українських реалій, аналітично осмислювати такий досвід; • уміння приймати рішення щодо податкового планування в умовах невизначеності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фінансовий аналіз; • Аудит оподаткування підприємств.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, мета, завдання, принципи та види податкового планування. Концепція податкового планування та його організація на підприємстві. Інструменти податкового планування. Інформаційне забезпечення податкового планування. Оцінювання податкового навантаження та ефективності податкового планування. Ризики податкового планування та управління ними.
Методи та критерії оцінювання: •усне опитування, контрольна робота – 30%; •письмове тестування – 70%.
Рекомендована література: 1.Загородній А.Г. Податки. Оподаткування. Податкове планування: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. – Львів: ЗУКЦ, 2017. 512 с. 2.Загородній А.Г. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: монографія / А.Г. Загородній , А.В. Єлісєєв. – Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003.- 152 с. 3. Иванов Ю.Б. Налогове планирование: принципы, методы, инструментарий: монографія / Ю.Б. Иванов, В.В. Карпова, Л.Н. Карпов. –Х. ИД «ИНЖЭК», 2006. – 272 с.: 4. Карпова В. Оптимізація податкових платежів / В. Карпова. – Х.: Фактор, 2012. – 208 с. 5. Загородній А.Г., Оліховський В.Я. Податкове планування: конспект лекцій з дисципліни «Податкове планування» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2017. – 108 с.