Інформаційні системи і технології фінансового контролю

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.04.E.40
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент Шквір Володимир Дмитрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – вміти використовувати нові комп’ютерні технології; – знати шляхи підвищення ефективності проведення контрольно-ревізійних процедур в умовах використання сучасних економічних інформаційних систем; – знати теоретично-прикладні питання організації та функціонування автоматизованих систем фінансового контролю; – знати склад задач контролю та особливостей їх розв’язання в умовах використання сучасних технологій оброблення економічної інформації; – вміти виконувати постановку типових задач фінансового контролю; – вміти розробляти алгоритми розв’язання типових задач фінансового контролю з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм; – знати і вміти проектувати машину та позамашинну технологію розв'язання задач фінансового контролю в пакетному і діалоговому режимах; – знати та вміти проектувати інформаційну технологію розв'язання задач із внутрішнього контролю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: – Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті; кореквізити: – Державний фінансовий контроль.
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційні системи. Організаційно-методичні основи створення та функціонування ІС фінансового контролю. Новітні інформаційні технології та їх класифікація. Інформаційно-технічне забезпечення фінансового контролю та його організація. Аспекти автоматизації фінансового контролю підприємств. Технологія проектування і розв’язання задач в пакетному режимі. Технологія проектування і розв’язання задач в діалоговому режимі. Інформаційна технологія розв’язання задач із внутрішнього контролю.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль результатів навчання (усне опитування на практичних заняттях-20%); – виконання та захист домашньої контрольної роботи (20%); – підсумковий контроль (60%, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Інформаційні системи і технології фінансового контролю: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”/ Укл.: Шквір В.Д., Борщук І.В. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2016.–202 с. Самвидав, реєстраційний номер 7043 від 20.09.2016 р. 2. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – 4-е вид., доопрац. і допов.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.- 404 с.