Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., проф. Яремко Ігор Йосафатович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: особливості наукового способу пізнання та його складові при дослідженні систем бухгалтерського обліку, моделей аналізу та аудиту, принципові підходи до дослідження їх концептуального базису. - уміти: обирати й практично застосовувати адекватні методи наукового пізнання, аргументовано оцінювати сильні сторони і дискусійні положення в методологічній основі різних облікових систем, відповідність практичним потребам сформованої в них інформації та результативних показників при її опрацюванні оцінно-аналітичними системами, узагальнювати робочі документи аудиторської перевірки й аудиторський висновок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік; - корреквізити: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.
Короткий зміст навчальної програми: Наукова діяльність та її організація. Методологія і методи наукових досліджень. Організація наукових досліджень в обліково-економічній сфері знань. Методологія і методи наукових досліджень балансових теорій. Методика оцінки і відображення об’єктів капіталу в обліку і звітності. Методи і способи дослідження засадних принципів обліку активів, результативних показників ефективності діяльності підприємства. Дослідження відповідності показників систем бухгалтерського обліку та оцінно-аналітичних моделей економічним умовам, ефективності аудиторської діяльності.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання контрольної роботи; - Підсумковий контроль (60%): залік
Рекомендована література: 1. Пушкар М.С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2013. – 116 с. 2. Корягін М.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник / М.В. Корягін, М.Г. Чік. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 242 с. 3. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне значення: від теорії до метатеорії: монографія / С.Ф. Легнчук. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 336 с. 4. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація: монографія / М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко. – Тернопіль: Карт-бланк, 2011. – 336 с.