Теорія та історія оподаткування

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.M.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент Воськало Володимир Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: - закономірності та історичні етапи розвитку теорії та практики оподаткування; - основний категорійно-понятійний апарат з теорії оподаткування; - принципи побудови податків й податкових систем. вміти: -аналізувати економічно-фінансові явища та визначати їх вплив та взаємозв’язок з оподаткуванням; - визначати тип податкової політики держави; -визначати податкові проблеми при аналізі конкретної економічної ситуації чи явища; - самостійно опрацьовувати законодавчо-нормативні документи, що регламентують особливості застосування того чи іншого податку, збору.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: «Історія обліку, аналізу та аудиту»; - кореквізити: «Податкове планування».
Короткий зміст навчальної програми: Історичні етапи розвитку оподаткування. Історія розвитку теорій та принципів оподаткування. Становлення і еволюція вчення про податки. Характеристика податків у Європейському Союзі. Розвиток податкової системи України. Становлення та розвиток оподаткування прибутку підприємств в Україні. Еволюція ПДВ в Україні. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування в Україні.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виконання розрахункових завдань на практичних заняттях, письмове тестування, виконання контрольної роботи. - Підсумковий контроль (70%): залік (письмова та усна компонента).
Рекомендована література: 1. Податковий кодекс України № 2755 –VI від 02.12.2010. 2. Ярошенко Ф. О. Історія податків та оподаткування в Україні: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. О. Ярошенко, В. В. Павленко, В. П. Павленко; за заг. ред. А. М. Подоляки. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. — 416 с. 3. Нечай Н. В. Нариси з історії оподаткування. — К.: Вісник податкової служби України, 2002. — 144 с.