Інноваційний розвиток підприємства

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Тивончук Олена Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: -заствоїти комплекс базових знань щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку підприємств та економіки загалом на інноваційних засадах; - уміти застосовувати набуті знання в управлінні інноваційним розвитком підприємства
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Відсутні
Короткий зміст навчальної програми: Ключові поняття інноваційного розвитку. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. Національні інноваційні системи. Державна підтримка інноваційного підприємництва. Маркетинг інновацій. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Інноваційний потенціал підприємства. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова економічної безпеки інноваційної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: 40% - усне опитування, робота на практичному занятті, виконання контрольної роботи; 60% - письмове тестування
Рекомендована література: 1. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 р. № 40-IV // Голос України. – 2002. – № 144. – С.10-12. 2. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 448 с. 3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД –Університетська книга, 2010. – 334 с. 4. Інноваційний розвиток підприємства: Конспект лекцій / О.І. Тивончук, С.П. Барановська. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 201 с. 5. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посібник / П.П. Микитюк, Ж.Л. Крисько, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, С.М. Скочиляс. – За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с. 6. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств: монографія / Я.В. Леонов ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська національна академія міського господарства. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 129 с. 7. Павлова В. А Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність : монографія / В.А. Павлова, В.В. Татарінов, А.Г. Жукова ; Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – 199 с. 8. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 332 с. 9. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник / Н.І. Чухрай, О.П. Просович. –  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 500 с.