Аналіз діяльності банків

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.02.E.31
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Борщук Ірина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти: технологію проведення та інформаційне забезпечення аналітичної роботи в банку, методику аналізу банківських операцій і послуг, а також аналізу діяльності банків в Україні. уміти: аналізувати структуру капіталу банку, кредитного та депозитного портфелів банку; проводити аналіз доходів та витрат банку, фінансової стійкості та ділової активності банку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ? пререквізит: Облік у банках ? кореквізит: Облікові технології банківських операцій
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу діяльності комерційного банку. Аналіз власного капіталу банку. Аналіз зобов’язань банку. Загальний аналіз активних операцій банку. Аналіз кредитних операцій банку. Аналіз інвестиційних та операцій банку з цінними паперами. Аналіз доходів та витрат банку. Аналіз прибутку та рентабельності банку. Аналіз ліквідності комерційного банку. Аналіз ризиків комерційного банку. Аналіз і оцінка фінансового стану комерційного банку.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40 %): розв'язування задач, усне опитування, контрольна робота Підсумковий контроль (60%): залік (письмова компонента)
Рекомендована література: . Аналіз банківської діяльності: підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. 2. Аналіз діяльності комерційного банку: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю „Банківський менеджмент”/ за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП „Рута”, 2010. – 379 c. 3. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.