Аналіз діяльності бюджетних установ

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.03.E.35
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Нашкерська Марія Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати методологію дослідження діяльності бюджетних установ за даними обліку, фінансової та бюджетної звітності, іншої економічної інформації для прийняття ефективних рішень щодо іі покращення. - вміти проводити аналіз ресурсів та ефективності їх використання, аналіз доходів і видатків за загальним і спеціальним фондами, оцінювати фінансовий стан та фінансові результати діяльності бюджетної установи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: «Облік у бюджетних установах», «Звітність бюджетних установ» - кореквізити: «Облік і звітність бюджетних установ за МСБО»
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, об’єкт, предмет, напрями, методи та інформаційна база аналізу діяльності бюджетних установ. Аналіз ресурсного забезпечення господарської діяльності установи. Аналіз доходів та видатків бюджетної установи за спеціальним і загальним фондами. Аналіз фінансового стану бюджетних установ. Аналіз результатів діяльності бюджетних установ. Особливості аналізу діяльності бюджетних установ різного галузевого спрямування.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %): виконання практичних робіт, усне опитування; - Підсумковий контроль (70 %): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. 1. Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз діяльності бюджетних установ» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укл. Нашкерська М.М. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. – 154с. 2. Болюх М.А., Заросило А.П. Аналіз господарської діяльності бюджетних установ: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2008. -344с. 3. Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах : навч. посібник / Ю.А. Верига, Т.В. Гдадких, О.В. Артюх, Н.О. Кулявець, А.І. Мілька, - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 592 с. 4. Костирко Л.А. Фінансова діяльність бюджетних установ: Навчальний посібник / Костирко Л.А., Білоусова Л.І., Мельник Г.Г. та інші - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля,2007. – 240с.; 5. Левицька С.О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ: Монографія. - Рівне: УДУВГП, 2004.- 233с. 6. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності: підручник / І.М.Парасій-Вергуненко .- К.: КНЕУ, 2014.- 20 д.а. 7. Бюджетний кодекс України : Затверджено Верховною Радою України № 2456 – IV від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/