Менеджмент персоналу бухгалтерської служби

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.01.E.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент Коваль З.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен: - знати: сутність та загальноекономічний зміст менеджменту персоналу, його сутність та місце в системі управління організацією, кадрової стратегії та політики, методологічних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками, методів професійного підбору кадрів, мотивації та розвитку персоналу; - вміти: самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління персоналом, використовувати на практиці досягнення сучасного менеджменту персоналу, застосовувати відповідні стилі керівництва, лідерські якості та форми влади, здійснювати ефективні комунікації та управляти конфліктами в організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит:менеджмент - кореквізит: організація обліку, організація бухгалтерської служби.
Короткий зміст навчальної програми: Організація управління обліковим процесом діяльності підприємства. Професійно-кваліфікаційні вимоги до персоналу бухгалтерської служби підприємства. Організування, мотивування та оцінювання праці персоналу бухгалтерської служби підприємства. Формування тарозвиток персоналу бухгалтерської служби підприємства. Організація бухгалтерського діловодства на підприємстві. Відповідальність персоналу бухгалтерської служби підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): Підсумковий контроль (60%, екзамен): семестровий контроль.
Рекомендована література: 1) Коваль З.О. Менеджмент персоналу: навч. посіб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 452 с. 2) Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2010. – 512 с. 3). 2). Кудря-Висоцька О.П. Організація обліку: навч. посіб. – Алерта, 2011. – 223 с. 4) Коваль З.О., Заяць Н.І. Менеджмент персоналу: конспект лекцій. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 220 с. 5) Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: навч.-практ. посіб. – 3-тє вид. випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2011. – 435 с.