Облік і аудит в установах Національного банку

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.02.E.33
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Лемішовська Олеся Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: порядок ведення бухгалтерського обліку та методику проведення аудиту в Національному банку. - уміти: застосовувати отримані знання для відображення в обліку операцій Національного банку, організовувати та здійснювати окремі процедури при аудиті та оформляти загальний аудиторський висновок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Облік в банках, Аудит; - корреквізити: Облікові технології банківських операцій.
Короткий зміст навчальної програми: Організація бухгалтерського обліку в установах Національного банку. Облік внутрішньо-господарської діяльності в установах Національного банку. Облік емісійно-касових операцій в установах Національного банку. Облік кредитних та депозитних операцій в установах Національного банку. Облік операцій з цінними паперами власної емісії Національного банку. Облік операцій Національного банку з іноземною валютою, монетарним золотом, дорогоцінними та банківськими металами. Організація аудиту в установах Національного банку. Методика аудиту в установах Національного банку.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання контрольної роботи; - Підсумковий контроль (60%): залік
Рекомендована література: 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник. – 2-ге вид, доп. і перер. – К.: Кондор, 2011. – 416 с. 2. Дребот Н.П. Операції Національного банку України та їх облік: навч. посібник / Н.П. Дребот, Т.М.Бречко, О.М. Сарахман – К: УБС НБУ, 2007. – 391 с. 3. Косова Т.Д. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посібник / за ред. Косової Т.Д., Папаїки О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328с.