Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.01.E.29
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Литвиненко Наталія Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти теоретичні та прикладні засади застосування принципів і процедур обліку активів, зобов’язань та власного капіталу й складання фінансової звітності за міжнародними стандартами; уміти розробляти й реалізовувати індивідуальні чи командні проекти в сфері обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Фінансовий аналіз»; - коререквізити: «Організація бухгалтерського обліку», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті»
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальна основа Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження. Основні вимоги до елементів фінансової звітності. Розкриття інформації, яка випливає на підготовку фінансових звітів. Облік активів. Облік зобов’язань, курсових різниць та впливу змін валютних курсів і непередбачених активів. Облік доходів, витрат та прибутку на акцію. Облік інвестицій в асоційовані компанії та спільні підприємства. Об’єднання бізнесу та консолідовані фінансові звіти.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування; - Підсумковий контроль (70%) - екзамен
Рекомендована література: 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / Лучко М.Р., Бенько І.Д. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 360 с. 2. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : Видавництво «Лідер», 2016. – 318 с. 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Підручник і практикум / Чая В.Т., Чая Г.В. – Тернопіль : Юрайт, 2017. – 417 с. 4. Облік у зарубіжних країнах / В.О. Онищенко, М.І. Бондар, В.В. Дубовая. – К: Центр учбової літератури, 2017. – 570 с. 5. Облік у зарубіжних країнах : навч.посіб. / Н.С. Акімова., А.П. Грінько, О.В. Топоркова, Т. А. Наумова, Н.С.Ковалевська, Л. О. Кирильєва, В. В. Янчев.– Х.: ХДУХТ, 2016. – 288 с.