Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.03.E.38
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Воськало Наталія Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати порядок організації та ведення бухгалтерського обліку основних об’єктів і порядок складання фінансової звітності за МСБО державного сектора. Підготовлений студент повинен вміти застосовувати набуті знання в практиці обліку основних засобів, запасів, інвестиційної нерухомості, оренди, фінансових інструментів, виплат працівникам, доходів, витрат та фінансових результатів, а також складання та подання фінансової звітності організацій та установ державного сектора.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -пререквізит: - Звітність бюджетних установ - Аналіз діяльності бюджетних установ
Короткий зміст навчальної програми: Основи фінансового обліку в контексті міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору. Облікова політика суб’єктів державного сектору. Облік основних засобів (МСБОДС 17). Облік інвестиційної нерухомості (МСБОДС 16). Облік оренди (МСБОДС 13). Облік запасів (МСБОДС 12). Зменшення корисності активів, які не генерують грошові кошти (МСБОДС 21). Зменшення корисності активів, які генерують грошові кошти (МСБОДС 26). Виплати працівникам (МСБОДС 25). Фінансові інструменти (МСБОДС 15). Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи (МСБОДС 19). Дохід від необмінних операцій (податки, трансферти) (МСБОДС 23). Дохід від операцій обміну (МСБОДС 9). Витрати на позики (МСБОДС 5). Фінансова звітність суб’єктів державного сектору за МСБОДС.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, робота на практичних заняттях, контрольна робота, заліковий тестовий контроль.
Рекомендована література: 1. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : том 1 / за редакцією Л.Г. Ловінської. - Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 433 с. 2. Ловінська Л.Г., Свірко С.В., Єфименко Т.І., Канцуров О.О. Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід. Ч.1. – К.: Аграрна наука, 2009. – 480 с. 3. Зорій Н.М., Данилюк І.В. Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі економіки / Н.М. Зорій, І.В. Данилюк // Фінансовий простір. - 2015. - № 1. - С. 151-157. 4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору 1-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo-gos/meghdunarodnye-standarty-buhgalterskogo-1021812.html.