Облікові технології банківських операцій

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.02.E.34
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Борщук Ірина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти: інформаційні системи та їх роль в управлінні банківською діяльністю; правила організації інформаційних баз та систем опрацювання економічної інформації; концептуальні засади побудови системи автоматизації банківських операцій; структуру і функції інтегрованої банківської інформаційної системи; основні вимоги, які ставляться до систем автоматизації банківської діяльності. уміти: працювати в середовищі сучасних систем автоматизації банківської діяльності: в АРМах різних користувачів - операціоніста, контролера, технолога, адміністратора; застосовувати функціональні можливості основних модулів системи автоматизації банківських операцій; вміти оцінювати рівень і складність систем, зважаючи на їх інформаційну безпеку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ? пререквізит: Облік у банках кореквізит: Аналіз діяльності банків
Короткий зміст навчальної програми: Роль облікової інформації в системі управління банком. Основи сучасних банківських інформаційних систем і технологій. Системи автоматизації банківських операцій. Система електронних платежів України. Система автоматизації фінансово-господарської діяльності банку. Сучасні банківські карткові технології. Основи технологій дистанційного банківського обслуговування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40 %): розв'язування задач, усне опитування, контрольна робота Підсумковий контроль (60%): залік (письмова компонента)
Рекомендована література: 1. Коренєва О.Г. Організація обліку в банку: навч. посібник / О.Г. Коренєва, О.В. Мірошниченко, Т.Г. Савченко. – Суми: ДВНЗ “УАБС”, 2008. – 273 с. 2. Олійник А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посібник / А. В. Олійник, В. М. Шацька. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2006. – 436 с. 3. Страхарчук А. Я. Інформаційні системи і технології в банках: навч. посібник / А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук – К.: УБС НБУ, 2010. – 515 с.