Організація бухгалтерського обліку (курсовий проект)

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н, доц. Шепель Тетяна Павлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати методику організації бухгалтерської служби підприємства; уміти застосувати методику організації бухгалтерської служби підприємства визначеного у завданні курсового проекту; опанувати прийоми організації бухгалтерської служби поліпшення господарської діяльності суб’єкта господарювання; набути навичок обґрунтування пропозицій з організації бухгалтерської служби.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Фінансовий облік І;Фінансовий облік ІІ; кореквізити: Організація і методика аудиту
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до курсового проекту містить обґрунтування актуальності теми, мету, основні завдання і опис об’єкта організації бухгалтерського обліку відповідно до обраної теми. Перший розділ (теоретичний) передбачає опис основних елементів методики об’єкта організації бухгалтерського служби. Другий розділ (аналітичний) присвячений дослідженню стану і перспектив розвитку об’єкта організації бухгалтерської служби. Третій розділ (рекомендаційний), щодо.удосконалення системи організації бухгалтерської служби. Висновки містять оцінку відповідності проведеного дослідження сформульованим у вступі завданням. Список використаної літератури. Додатки.
Методи та критерії оцінювання: . Поточний контроль (60%): відповідність змісту курсового проекту завданню та вимогам методичних рекомендацій до його виконання; самостійність розв’язання поставленої задачі, обґрунтованість аналітичних висновків, дотримання вимог щодо оформлення проекту. Підсумковий контроль (40%): дифзалік (захист курсового проекту).
Рекомендована література: 1. Карп’як Я.С. Організація обліку: Навч. посібник / Я.С. Карп’як, В.І. Воськало, В.С. Мохняк. — Л.: Видавництво львівської політехніки, 2014. – 340 с. 2. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр „Ажур”, 2010. – 1220 с. 3. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник / А.Г.Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. – 3-тє вид., доопрац. і доп. – Львів: Видавництво львівської політехніки, 2012. – 340 с. 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996. 5.Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.