Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.01.E.30
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент Шквір Володимир Дмитрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати концептуальні засади побудови інформаційних систем в обліку та аудиті; – знати побудову автоматизованого робочого місця бухгалтера та аудитора; – вміти спроектувати життєвий цикл створення інформаційних систем; – вміти проектувати технологію розв'язання задач бухгалтерського обліку та аудиту в пакетному і діалоговому режимах; – вміти застосовувати системи автоматизації фінансового аналізу; – вміти проектувати інформаційну технологію розв'язання задач із внутрішнього контролю; – вміти застосовувати програмне забезпечення автоматизованих інформаційних систем аудиту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: – Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті; – Бухгалтерський облік в управлінні підприємством; – Організація і методика аудиту. кореквізити: – Організація бухгалтерського обліку.
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальні засади управлінських інформаційних систем (ІС). Організаційно-методичні основи створення та функціонування ІС в обліку. Новітні інформаційні технології та їх класифікація. Технологія проектування і розв’язання економічних задач в пакетному режимі. Технологія проектування і розв’язання облікових задач в діалоговому режимі. Організація фінансового обліку в умовах функціонування автоматизованої системи обліку. Інформаційна технологія (ІТ) розв’язання аналітичних задач. ІТ розв’язання задач із внутрішнього контролю. Інформаційна технологія розв’язання задач з аудиту на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: – виконання лабораторних робіт та захист звітів (20%); – виконання та захист домашньої контрольної роботи (20%); – підсумковий контроль (60%, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті: конспект лекцій для студентів спеціальності 8..03050901 “Облік і аудит”/ Укл.: Шквір В.Д. –Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2015.–163 с. Реєстраційний № 6085 від 19.02.2015 р. 2. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – 4-е вид., доопрац. і допов.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.- 404 с. 3. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: практикум / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 440 с.