Стратегічний аналіз

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.M.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: К.е.н, доц. Кіндрацька Галина Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сутність, напрями і методи стратегічного аналізу на підприємстві; • мати уявлення про сучасні концепції стратегічного аналізу; • вміти обирати і застосовувати методику стратегічного аналізу для дослідження і прогнозування діяльності суб’єктів господарювання; • вміти застосовувати творчі здібності до формування принципово нових рішень за результатами фінансового аналізу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Фінансовий аналіз • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством Кореквізити: • Аналіз діяльності бюджетних установ
Короткий зміст навчальної програми: Стратегічний аналіз, його місце в управлінні організацією. Стратегічна діагностика середовища організації та методи прогно¬зування. Аналіз привабливості ринку в процесі формування бізнес-стратегії. Методи аналізу конкурентоспроможності організації. Економічне оцінювання виробничих одиниць організації. Стратегічний аналіз економічного потенціалу організації. Стратегічний аналіз результатів діяльності організації. Стратегічний аналіз та економічне обгрунтування виробничої стратегії організації. Стратегічний аналіз та економічне обгрунтування фінансової стратегії організації. Стратегічний аналіз та економічне обґрунтування інвестиційної стратегії організації.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%): усне опитування і виконання розрахункових завдань на практичних заняттях, виконання і захист контрольної роботи ; • підсумковий контроль (70 %, залік): письмове тестування (70%).
Рекомендована література: 1. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Т. М. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 423 с. 2. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Кочетков О. В. та ін. / за ред. проф. О. В. Кочеткова. - 3-тє вид., випр. - Київ : Кондор, 2017. - 411 с. 3. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Н. В. Чебанова, Л. Є. Ревуцька ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків : УкрДУЗТ, 2016. - 294 с. 4. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Г.І.Кіндрацька.– 2-ге вид., перероб і доповн. – Київ: Знання, 2010. – 406 с. 5. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: навч. посіб. / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К. : Алтера, 2011. – 518 с.