Державний фінансовий контроль

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.01.E.27
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: професор Загородній Анатолій Григорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання теорії, методології та практики контролю для вирішення управлінських задач; • здатність продемонструвати знання та розуміння особливостей наукового способу пізнання контрольних функцій держави; • поглиблені знання новітніх технологій державного фінансового контролю та аудиту; • знання сутності професійного судження та порядок його застосування у процесі реалізації контрольних функцій; • вміння організувати роботу щодо отримання нових знань у сфері державного фінансового контролю, виходячи з його актуальності й значення для окремого суб’єкта та економіки держави загалом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Організація і методика аудиту; • Фінансовий аналіз; • Організація бухгалтерського обліку; • Управлінські інформаційні системи.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, зміст та організація державного фінансового контролю. Структура та органи державного фінансового контролю. Бюджетний контроль, державний аудит, податковий та митний контроль, контроль Національного банку України та внутрішній (відомчий) контроль.
Методи та критерії оцінювання: •усне опитування, контрольна робота – 30%; •письмове тестування – 70%.
Рекомендована література: 1. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. – К:ЦУЛ, 2019. – 424 с. 2. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. Хмельков. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017, - 228 с. 3. Диба М.І. Фінансовий контроль у визначеннях, схемах і таблицях: навч. посіб. / М.І. Диба, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 116 с. 4. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. / Л.В. Дікань – ХНЕУ, 2008. – 346 с. 5. Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгін Н.В. Державний аудит: навч. пос., за ред. проф. Л.В. Дікань – К.: Знання, 2011. – 503 с.