Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.03.E.36
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Яструбський Михайло Ярославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) здатність продемонструвати знання теорії, методології, практики формування обліково-аналітичного забезпечення для вирішення задач управління підприємством; 2) знання порядку проведення оподаткування юридичних і фізичних осіб; 3) уміння проводити розрахунки за податками і зборами й подавати звітність; 4) уміння структурувати інформацію з оподаткування й звітності; 5) уміння звітуватись за результатами проведення розрахунків з оподаткування; 6) системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Облік у державному секторі економіки Супутні і наступні навчальні дисципліни: Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичний матеріал навчальної дисципліни охоплює 15 тем, що розкривають особливості державного фінансового контролю в секторі загального державного управління. Розкриття предмета дисципліни через розгляд напрямків проведення державного фінансового контролю Навчальні матеріали дисципліни розкривають особливості здійснення державного фінансового контролю бюджетних установ. Застосування процедур державного фінансового контролю розглядається з прив’язкою до об’єктів контролю. Контроль в секторі загального державного управління здійснюється представниками відповідних державних органів на підставі норм Законів України, інших нормативних актів.
Методи та критерії оцінювання: усні відповіді на практичних заняттях 6 балів; виконання та захист контрольної роботи 24 бали; письмове тестування 70 балів.
Рекомендована література: Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління: конспект лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня «магістр» / М.Я. Яструбський, Т.П. Руда, А.С. Мороз – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 182 с.