Аудит оподаткування підприємств

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.04.E.39
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Литвиненко Наталія Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти організаційні та методичні підходи до аудиту оподаткування підприємств; уміти застосовувати на практиці вимоги Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг при виконанні окремих завдань аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг в галузі оподаткування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни (пререквізити і кореквізити) - пререквізит: Організація і методика аудиту, Фінансовий аналіз. - коререквізити: Державний фінансовий контроль, Податове планування
Короткий зміст навчальної програми: Аудит оподаткування підприємств у системі контролю.Помилки у системі бухгалтерського обліку та оподаткування підприємства. Відповідальність за порушення у сфері оподаткування підприємств. Організація аудиту оподаткування підприємств. Стадії аудиту оподаткування підприємств. Аудит оподаткування податком на прибуток підприємств. Аудит оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Аудит оподаткування податком на додану вартість. Аудит оподаткування іншими загальнодержавними податками. Аудит оподаткування місцевими податками. Аудит оподаткування місцевими зборами
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, захист контрольної роботи; - Підсумковий контроль (70%) – екзамен.
Рекомендована література: 1. Аудит. Навчальний посібник / Олійчук М.Ф., Пагуліна І.І., Новіков І.Т. – К.: Алерта, 2016 – 752 с. 2. Аудит. Підручник / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, С.І. Ільїна, М.О. Юнацький, А.П. Хорошенюк, Т.В. Брадул – К.: Видавництво Ліра-К, 2020 – 752 с. 3. Редько О.Ю. Аудит оподаткування підприємств.[навч. посібн.]/ О.Ю. Редько, О.А.Петрик, Г.М.Давидов та інш. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління» 2015 – 350 с. 4. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика. Навч.-практ. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 376 с. 5. Сучасний аудит. Підручник / Редько О.Ю., Пилипенко І.І., Корінько М.Д. Каменська Т.О., Проскуріна Н.М.. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015 – 643 с.