Методика викладання облікових дисциплін

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.M.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Скибінська Зоряна Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати загальну методику організації навчання у вищому навчальному закладі з урахуванням завдань специфіки викладання облікових дисциплін та положень Болонської декларації; - вміти готувати та проводити лекційні та практичні заняття зі студентами, які вивчають облікові дисципліни.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -пререквізит: "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством".
Короткий зміст навчальної програми: Методика викладання облікових дисциплін: суть та значення. Лекція як організаційно-методична форма навчання. Сутність та місце у навчальному процесі практичних занять. Значення самостійної роботи студентів у навчальному процесі. Місце і роль виробничої практики у процесі підготовки висококваліфікованого спеціаліста з обліку. Застосування інноваційних технологій навчання при викладанні облікових дисциплін. Функції, вимоги і основні форми контролю у навчальному процесі. Стилі педагогічного спілкування: види і психологічна характеристика.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання контрольної роботи; - Підсумковий контроль (70%): залік (письмова та усна компонента)
Рекомендована література: 1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки. – К.: КНЕУ, 1998. – 280 с. 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій. Модульне навчання: навч. посібник. [Текст] / А.М. Алексюк. – К.: Київський університет ім. Т. Шевченка, 2003. 3. Безручук С.Л. Необхідність, проблеми і шляхи формування критичного мислення студентів університету при викладанні облікових дисциплін / С.Л. Безручук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – № 2 (56). – Ч. 1. – Житомир: ЖДТУ, 2011 – 256 с. – С. 22-24. 4. Бутинець Ф.Ф., Бутинець Т.А. Теорія обліку чи його основи, що вивчають майбутні фахівці з обліку? / Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 1 (22). – Житомир: ЖДТУ, 2012 – 434 с. – С. 19-37. 5. Вербило О.Ф. Методика преподавания бухгалтерского учета. – К.: УСХА, 1992. – 216 с. 6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. [Текст] / С.С. Вітвицька. – К.: ЦНЛ, 2003. – 314 с. 7. Гладких Т.В. Шляхи покращення підготовки конкурентоспроможних фахівців з обліку і аудиту / Т.В. Гладких, В.О. Подольська // Проблеми управління навчальним процесом при підготовці фахівців напряму «Облік і аудит» : збірник тез доповідей Міжнародної навчально-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.) / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 18-22. 8. Жихор Е.Б. Сучасні підходи до викладання бухгалтерського обліку. [Текст] / Е.Б. Жихор, А. Ю. Медведев. - К.: ХДЕУ, 2009. – 306 с. 9. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 1999. – 198 с. 10. Кравченко О.В. Концепція підготовки фахівців з обліку та аудиту в контексті інтеграційних і глобалізаційних процесів / О.В. Кравченко // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1К. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mino.esrae.ru/158-1167. 11. Лощина Л.В. Напрямки удосконалення методики викладання обліково-фінансових дисциплін у вищій школі [Електронний ресурс] / Л.В. Лощина. – Десята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція студентів та молодих вчених, присвяченій видатним вченим д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Режим доступу: http://zsas.zhitomir.org/ua/forum. 12. Найдьонов І. М., Ігнатюк А. І. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін: Навч. посіб. — 2-ге вид. із змін. та допов. — К., 2005. 13. Худолій Л.М. Методика викладання фінансових дисциплін. [Текст] / Л.М. Худолій Навч. посібник. - К.: Вид-во Європейського університету, 2007. - 77 с. 14. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с. 15. Чижевська Л.В. Методика облікових дисциплін: Навчальний посібник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ПП «Руба», 2003. – 504 с.