Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.23
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., доц. Скаско О.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті проходження практики студент повинен: - поглибити теоретичні знання, здобуті під час навчання; - оволодіти видами наукових досліджень та наукових продуктів; - вивчити форми звітності при науковому дослідженні; - знати критерії та цінності наукової діяльності; - оволодіти порядком написання, оформлення та захисту дипломних магістерських робіт; - знати основні етапи навчання в аспірантурі та послідовність виконання дисертаційних робіт; - набути навиків аргументовувати точки зору щодо застосування тих чи інших методів і прийомів; - уміти застосувати на практиці інтелектуальний потенціал щодо методології та методів реалізації наукових публікацій; - оволодіти методикою виконання магістерських кваліфікаційних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Спецкурс з наукових досліджень спеціальності; Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: 1. Освітня діяльність кафедри як бази практики. 2. Наукова діяльність кафедри як бази практики. 3. Навчальні та наукові видання викладачів кафедри як бази практики. 4. Міжнародна співпраця кафедри як бази практики.
Методи та критерії оцінювання: Захист звітів.
Рекомендована література: Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Положення про оцінювання робо-ти науково-педагогічних праців-ників кафедри та визначення їхніх рейтингів / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, Л.В. Жук, А.Г. Загородній, Г.М. Лисяк, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свірідов, Д.В. Федасюк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2015. Звіт про наукову роботу кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» за ….. рік. Про затвердження рейтингу випускових кафедр Національного університету «Львівська політехніка». Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки: 2002-2017 / Укл. : І.Й. Яремко, А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк, Л.М. Пилипенко. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 228 с.