Інтелектуальна власність

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Микитюк Н.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати значення і сутність інтелектуальної власності; види промислової власності; критерії інтелектуальної власності; нормативно-правові акти із захисту творів науки, літератури. мистецтва; диференціацію правової бази в залежності від об’єкта інтелектуальної власності.; авторське право і суміжні права; як здійснюється міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності, етапи виникнення правової бази захисту інтелектуальної власності • уміти визначати, що відноситься до об’єктів інтелектуальної власності; працювати з джерелами захисту права інтелектуальної власності України; застосовувати набуті знання з захисту інтелектуальної власності у професійній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному і економічному житті; визначити правову охорону складових частин синтетичного комплексного твору інтелектуальної творчості; визначати зміст і послідовність практичних дій із захисту інтелектуальної власності; оцінювати межі параметрів твору з метою недопущення плагіату
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством». • кореквізит: - «Інноваційний розвиток підприємства»
Короткий зміст навчальної програми: Поняття інтелектуальної власності і система її правової охорони. Становлення законодавства України про інтелектуальну власність. Авторське право та суміжні права. Патентне право. Право промислової власності. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності. Розпорядження правами інтелектуальної власності. Ліцензійна діяльність у науково-технічній сфері. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Договори в сфері інтелектуальної власності
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): усне опитування на практичних заняттях, виконання контрольної роботи, тестовий контроль, інші обов’язкові індивідуальні роботи - контрольний захід (70%): письмове тестування
Рекомендована література: 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-НІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 2. Митний кодекс України від 11.07.2002 року № 92-ІУ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІУ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-І V. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 5. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 672 с. 6. Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с 7. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : Навчальний підручник. – К.: Держ. Ін–т інтел. власн., 2019. – 312 с. 8. Мокій А.І. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права : навчальний посібник / А.І. Мокій, І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова. – Львів: Магнолія-2006, 2012. – 271 с. 9. Облік об’єктів інтелектуальної власності та прав користування у складі нематеріальних активів:Навчальний посібник / За ред. Жука В.М., Бездушної Ю.С. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. - 188 с. 10. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с. 11. Інтелектуальне право України /за ред. О.С.Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 с. 12. Капінос М.М. Інтелектуальна власність: підруч. для студентів ВНЗ / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 347 с. 13. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 274 с. 5. Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с. 14. Економіка інтелектуальної власності : науково-методичні матеріали для підготовки докторантів, аспірантів і магістрів за напрямом «Інтелектуальна власність» / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2015. – 120 с. 15. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг ред канд. юрид. наук, доц. НестерцовоїСобакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 140 с. 16. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав: Закон України від 15 травня 2018 р. № 2415-УІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19 17. Сайт журналу «Інтелектуальна власність». Режим Доступу: http:// www/ intelvlas.com.ua 18. Сайт Державне підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» (Укрпатент). Режим доступу: https://ukrpatent.org/uk 19. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/project-ip-strategy28082014