Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Литвиненко Наталія Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти теоретичні та прикладні засади застосування принципів і процедур обліку активів, зобов’язань та власного капіталу й складання фінансової звітності за міжнародними стандартами; уміти розробляти й реалізовувати індивідуальні чи командні проекти в сфері обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Фінансовий аналіз»; - коререквізити: «Організація бухгалтерського обліку», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті»
Короткий зміст навчальної програми: Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження. Склад і структура фінансових звітів, складених відповідно до норм міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності. Формування облікової політики в організації бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у фінансовій звітності. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання підприємства. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи і витрати підприємства. Порядок обліку та відображення в фінансовій звітності фінансових інструментів. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності інвестора інвестицій в спільні та асоційовані підприємства. Особливості обліку об’єднання бізнесу та консолідація фінансових звітів. Формування фінансової звітності за міжнародними стандартами обліку.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування; - Підсумковий контроль (70%) - екзамен
Рекомендована література: 1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / Лучко М.Р., Бенько І.Д. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 360 с. 2. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : Видавництво «Лідер», 2016. – 318 с. 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Підручник і практикум / Чая В.Т., Чая Г.В. – Тернопіль : Юрайт, 2017. – 417 с. 4 . МСФЗ: Короткий курс для практиків / [С.Я. убілевич, о.І. Мазіна, С.А. Рогозний, О.В. Карпачова, О.О. Дядюн]. – Х.: ТОВ «ФАТОР-ДРУК», 2020. – 364 с. 5. Облік у зарубіжних країнах : навч.посіб. / Н.С. Акімова., А.П. Грінько, О.В. Топоркова, Т. А. Наумова, Н.С.Ковалевська, Л. О. Кирильєва, В. В. Янчев.– Х.: ХДУХТ, 2016. – 288 с.