Організація бухгалтерського обліку

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: К.е.н., доцент Шепель Тетяна Павлівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання: 1) Зн1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи 2) Зн2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей Уміння: 1) Розв'язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності Комунікація: 1) Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. Автономія і відповідальність: 1) АіВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни: Облік і звітність в корпораціях Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудит Стратегічний аналіз Державний фінансовий контроль Звітність банків Облікові технології банківських операцій Облік і аудит в установах Національного банку Аналіз діяльності банків Звітність бюджетних установ Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління Аналіз діяльності бюджетних установ
Короткий зміст навчальної програми: Організація бухгалтерського обліку вивчає організацію формування облікової політики, правила складання та застосування первинних документів підприємств. Основна увага приділяється організації облікового процесу та роботі бухгалтерської служби. Розкрито особливості організації бухгалтерського та податкового обліку активів і пасивів підприємства, витрат, доходів і фінансових результатів. Окрему увагу приділено проведенню інвентаризації господарських засобів, організації складання і подання фінансової, податкової, соціальної звітності та організації обліку зберігання документів. Матеріал систематизовано у відповідні розділи, розглядається багато різних прикладів , що робить корисним для студентів, хто вивчає бухгалтерський облік та оподаткування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Практичні заняття - 30 балів. Екзаменаційний контроль: Письмова компогнта - 60 балів. Усна компонента - 10 балів.
Рекомендована література: 1. Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 102 с. 2. Левицька С.О. Організація обліку: навч. посібник / Національний ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 219c. 3. Атамас П.Й. Фінансовий облік: навчальний посібник / О.О. Лисиченко, П.Й. Атамас, О.П. Атамас. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 356 с. 4. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига. – К. : Центр навчальної практичної літератури, 2019. – 520 с. 5. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / В.Я. Плаксієнко. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2020. – 389 с. 6. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – К. : Каравела, 2021. – 568 с. Навчально-методичне забезпечення 1. Методичні рекомендації до виконання контрольної робіти №1 з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання/ Укл.: Шепель Т.П. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2017 – 59 с. №7696 від 19.09.2017р. 2. Методичні рекомендації до виконання контрольної робіти №2 з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання / Укл.: Шепель Т.П. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2017. – 49 с. №7697 від 19.09.2017р. 3. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання. Укл.: Т.П. Шепель – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. – 95 с. №7695 від 19.09.2017р. 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація бухгалтерського обліку» [Електронний ресурс] / Т.П. Шепель. – Режим доступу: Vns.lpnu.ua/ course/ view.ph?id=79 (сертифікат № 02694, реєстраційний номер Е41-237-743/2019 від 06.03.2019 р.).